PSBB002 Některé příčiny školního neprospěchu

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Věra Pražáková (přednášející), PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Věra Pražáková
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 VP
Předpoklady
Seminář je určen studentům oboru psychologie, vhodnější je pro studenty s alespoň základními znalostmi z obecné a vývojové psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/5, pouze zareg.: 8/5
Jiné omezení: Jen pro 2. a 3. ročník.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s prostředím Pedagogicko - psychologické poradny Brno a s významnou částí pracovní náplně odborných pracovníků. Seznámí se se strukturou základního vyšetření (anamnéza, některé vyšetřovací metody) a s některými příčinami školního neprospěchu: školní nezralost, poruchy pozornosti a aktivity, specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie – definice, etiologie atd.). Program je doplněn případovými studiemi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti dokáží vyjmenovat základní příčiny školního neprospěchu žáků a vysvětlit jejich specifika. Rozlišují projevy nezralosti, snížených rozumových schopností, specifických poruch učení a chování a alespoň rámcově navrhují možné intervenční postupy.
Osnova
 • Úvod, plán kurzu, doporučená literatura
 • Systém pedagogicko-psychologického poradenství v ČR a jeho úkoly
 • Struktura základního vyšetření – demonstrace nejčastěji užívaných metod
 • Některé příčiny školního neprospěchu: a) nezralost pro školu
 • b) nižší úroveň rozumových schopností
 • Poruchy pozornosti a aktivity (ADD/ADHD)
 • Specifické vývojové poruchy učení - dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie
 • Každé téma je ilustrováno konkrétními diagnostickými metodami a případovými studiemi.
Literatura
  doporučená literatura
 • LANGMEIER, Josef. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Vyd. 2., dopl. Praha: Avicenum, 1991. 284 s. info
 • Matějček, Zdeněk: Dyslexie specifické poruchy učení, H+H, 1995
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 335 s. ISBN 8004245269. info
 • POKORNÁ, Věra. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 310 s. ISBN 80-7178-135-5. info
  neurčeno
 • BALŠÍKOVÁ, Olga a Jiří DAN. Náprava čtení a psaní. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 41, 86. ISBN 8004250793. info
 • NOVÁK, Josef. Dyskalkulie :specifické poruchy počítání; metodika rozvíjení početních dovedností se souborem pracovních listů. Vyd. 1. Litomyšl: Augusta, 1997. 111 s. +. ISBN 80-86048-03-9. info
 • Novák, Josef, Kumorovitzová, Mária: Nauč mě počítat,
 • SERFONTEIN, Gordon. Potíže dětí s učením a chováním. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 149 s. ISBN 80-7178-315-3. info
 • TRAIN, Alan. Specifické poruchy chování a pozornosti :jak jednat s velmi neklidnými dětmi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 164 s. ISBN 80-7178-131-2. info
 • Tymichová, Hana: Nauč mě číst a psát, SPN, Praha 1985
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení [Zelinková, 1994]. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 196 s. : i. ISBN 80-7178-038-3. info
 • BUREŠOVÁ, Jarmila. Povím vám o dyslexii. 1.vyd. Brno: Edika, 2016. 72 s. ISBN 978-80-266-0991-9.
 • POKORNÁ, Věra. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 310 s. ISBN 80-7178-135-5.
 • BUREŠOVÁ, Jarmila. Povíme vám o dysortografii a dysgrafii. 1.vyd. Brno: Edika, 2017. 86 s. ISBN 978-80-266-1106-6.
Výukové metody
Jednotlivá témata jsou ilustrována ukázkami diagnostických metod a kazuistikami. Ve výuce bude použit výklad základních charakteristik jednotlivých příčin školního neprospěchu. Budou demonstrovány některé diagnostické metody. Studenti budou na předložených kazuistikách a dokumentaci z vyšetření dětí analyzovat a srovnávat výsledky použitých metod a diskutovat o diagnostických závěrech a doporučeních pro rodiče a učitele.
Metody hodnocení
Rozprava nad dokumentací klientů poradny, která potvrdí, zda student dokáže data interpretovat. Kontrolní otázky ověřující pochopení klíčových pojmů. Diskuze o adekvátních poradenských intervencích.
Informace učitele
Počet účastníků je z prostorových důvodů omezen na 18. Pro absolvování předmětu je nutná 80% účast na seminářích, včetně splnění dalších požadavků přednášejícího pro udělení kolokvia. Výuka bude probíhat v prostorách PPP Zachova 1. Poslední úprava provedena dne: 14. 9. 2020 Mgr. Věra Pražáková & PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBB002