Bi1001 Dotazníkový průzkum v antropologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Marie Budíková, Dr. (cvičící)
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
MAS10c Aplikace stat. v antropologii
V semestru jaro 2013 budou udělovány výjimky. Studenti, kteří předpoklad splňují, však budou mít při zápisu přednost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Cíle předmětu
Dotazníkové šetření provází většinu antropologických výzkumů živého člověka. Cílem cvičení je seznámit studenty se základními pojmy a zákonitostmi dotazníkového průzkumu. Ve cvičeních si studenti vyzkouší 3 běžně užívané dotazníky: 2 standardizované pro populaci ČR (Eysenckův osobnostní dotazník, SUPSO) a 1 nestandardizovaný (TE-ZA-DO). Naučí se tyto dotazníky vyhodnotit a získané výsledky obsahově interpretovat. Získaná data pak budou umět korektně statisticky zpracovat. V průběhu cvičení si také ujasní základní pojmy psychologie osobnosti a seznámí se s platnou legislativou omezující dotazníková šetření.
Osnova
 • 1) Základní pojmy psychologie osobnosti, základní principy dotazníkového šetření, standardizovaný dotazník, osobnostní anketa, legislativní omezení dotazníkového šetření, autorská prává k dotazníkům
 • 2) Osobnost člověka, temperament osobnosti
 • 3) Provedení Eysenckova osobnostního dotazníku
 • 4) Vyhodnocení a interpretace Eysenckova osobnostního dotazníku
 • 5) Provedení dotazníku TE-ZA-DO
 • 6) Vyhodnocení a interpretace dotazníku TE-ZA-DO
 • 7) Psychické prožitky a stavy, psychická zátěž, provedení dotazníku SUPSO
 • 8) Vyhodnocení a interpretace dotazníku SUPSO
 • 9) Vytvoření databáze získaných výsledků, zásady statistického vyhodnocení získaných dat
 • 10) Metodika tvorby dotazníku, faktorová analýza, standardizace
 • 11) Faktorová analýza, demonstrace na reálném příkladu
 • 12) Statistické vyhodnocení dat z reálného výzkumu provedené v R – testování hypotéz
 • 13) Statistické vyhodnocení dat z reálného výzkumu provedené v R – faktorová analýza
Literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
 • HEBÁK, Petr. Vícerozměrné statistické metody 3. Praha: Informatorium, 2005. ISBN 80-7333-039-3. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9. info
 • MIKŠÍK, Oldřich. Psychologická charakteristika osobnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 257 s. ISBN 8024602407. info
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě ústní interpretace vybraného dotazníku, který student nejprve písemně vyhodnotí. Povoleny jsou 3 absence.
Informace učitele
Překročí-li zájem výrazně kapacitu předmětu, budou vytvořeny dvě seminární skupiny o celkové kapacitě 30 studentů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2013/Bi1001