Bi2900 Duševní vlastnictví

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Garance
RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předmět je přednostně vypsán pro studenty doktorských, magisterských a bakalářských programů Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU, v případě dostatečné kapacity lze zapsat zájemci dalších ústavů či fakult.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 1/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl v ucelené podobě vpravit posluchače do komplexní problematiky duševního vlastnictví nejen v oblasti univerzitního a vědeckovýzkumného prostředí, ale i obecně. Předmět seznamuje s různými typy duševního vlastnictví, jejich právní ochranou (patenty, autorská práva) a především s jejich konkrétní aplikací v praxi. Zaměřuje se také na využívání výsledků výzkumu a vývoje jakožto duševního vlastnictví, jejich členěním a možnou ochranou, a také např. pravidly pro studenty a univerzitní zaměstnance v této oblasti.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu získají komplexní vhled do problematiky duševního vlastnictví nejen v oblasti univerzitního a vědeckovýzkumného prostředí, ale i obecně. Seznámí se s různými typy duševního vlastnictví, jejich právní ochranou (patenty, autorská práva) a především s jejich konkrétní aplikací v praxi. Získají provazbu na využívání výsledků výzkumu a vývoje jakožto duševního vlastnictví a seznámí se také s pravidly pro studenty a univerzitní zaměstnance v této oblasti, viz osnova předmětu.
Osnova
  • Obecné aspekty související s duševním vlastnictvím, základní dělení.
  • Ochrana duševního vlastnictví (co je to duševní vlastnictví, proč a jak duševní vlastnictví chránit, vztah k vědeckovýzkumným výsledkům, nakládání s duševním vlastnictvím, současný přístup a možnosti univerzit v ochraně duševního vlastnictví, základní právní předpisy - patenty, užitné vzory, ochranné známky, autorská práva...).
  • Nakládání s výstupy výzkumu a vývoje (význam a různé možnosti uplatnění výsledků výzkumu, současné legislativní podmínky pro uplatnění vědeckovýzkumných výstupů, transfer technologií a znalostí a jeho možnosti, role původců a pracovišť v procesu transferu technologií, formy podpory a spolupráce s podniky v celém procesu nakládání s výsledky výzkumu, poskytování výsledků (podmínky, smluvní zajištění vztahů, typové smlouvy aj.).
  • Prosazování práv z duševního vlastnictví.
Literatura
  • TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorské právo. Průmyslová práva. Podle stavu k 19. 10. 2009. Ostrava: Nakladatelství Sagit, 2009. 224 s. Edice ÚZ č. 752. ISBN 978-80-7208-767-9. info
Výukové metody
Interaktivni přístup k výuce spočívající v průběžné kombinaci přednášek a diskusí vysvětlujících principy a podávajících přehled faktů. Diskuse na základě zájmu a vlastní zkušenosti studentů.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem, rozhodující pro jeho udělení je aktivní účast na přednáškách a úspěšné absolvování písemného testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět se doporučuje zapsat v 2. nebo 4. semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/Bi2900