Bi3170 Antropologie pravěku

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.
Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 Bp1,01007
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto kurzu se studenti seznámí se základy archeologické periodizace a vývoji pravěkého osídlení především na území Moravy. Důraz kladen na způsob života v jednotlivých obdobích pravěku.Na konci kurzu by měl student být schopen: definovat jednotlivé fáze prehistorie (se zaměřením na Moravu); přiřadit k jednotlivým fázím převládající kulturní okruhy; vysvětlit, jak převratné objevy v technologických postupech změnily život jednotlivce i populace; aplikovat teoretické poznatky při komunikaci a spolupráci s archeology.
Výstupy z učení
Student bude po úspěšném absolvování předmětu schopen identifikovat a shrnout důležité rysy archeologických kultur v České republice a na Slovensku.Bude umět popsat charakter lidí v jednotlivých archeologicky definovaných kulturách na zákaldě výsledků antropologického výzkumu.Bude se orientovat v základní archeologické a antropologické literatuře. Bude umět napsat semestrovou práci která mu umožní lépe přistoupit k bakalářské práci.
Osnova
 • 1. Metody poznání pravěkých dějin. 2.-4. Lovci a sběrači (paleolit a mezolit). 5. První zemědělci (neolit). 6. Lidé a počátky využití kovů (eneolit). Oetzi. 7. Lidé a využití bronzu (doba bronzová). 8. Lidé a počátky využití železa (doba halštatská). 9. První pokus o civilizaci (Keltové). 10. Germánské obyvatelstvo v dotyku s Římskou říší (doba římská a stěhování národů). 11. Pravěk Slovenska. 12. Exkurze do Moravského zemského muzea. 13. Exkurze do Archeoskanzenu Pavlov. 14. Vyhodnocení semestrových prací.
Literatura
  povinná literatura
 • Podborský V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Brno 1997.
  neurčeno
 • Sklenář K. ad.: Encyklopedie pravěku v~Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2002.
 • Podborský V. ad.: Pravěké dějiny Moravy, Brno 1993.
 • PLEINER, Radomír a Alena RYBOVÁ. Pravěké dějiny Čech. Praha: Academia, 1978. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek je doplněna exkurzemi do významných moravských muzeí. Studenti také samostatně zpracují vybrané téma, které se týká problematiky pravěku Moravy v rámci semestrální práce.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Ke zkoušce je možné přistoupit po odevzdání seminární práce v rozsahu 8 až 10 stran. Zkouška sestává z písemného testu (volné odpovědi) a ústní zkoušky. Po splnění připouštěcího písemného testu (75 % úspěšnost odpovědí je podmínkou) následuje ústní pohovor na téma jednoho z samostatných celků probraných v rámci přednášek.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Bi3170