Bi3170 Antropologie pravěku

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.
Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 Bp1,01007
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto kurzu se studenti seznámí se základy archeologické periodizace a vývojem pravěkého osídlení na území střední Evropy. Důraz je kladen na způsob života v jednotlivých obdobích pravěku, biologickou a kulturní rozmanitost a na základní rysy pohřebního ritu. Na konci kurzu by měl student být schopen definovat jednotlivé fáze prehistorie, přiřadit k jednotlivým fázím převládající kulturní okruhy; vysvětlit, jak objevy v technologických postupech změnily život jednotlivce i společnosti, aplikovat teoretické poznatky při komunikaci a spolupráci s archeologickými a památkovými institucemi.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu se předpokládá schopnost identifikovat a shrnout důležité rysy biologických a kulturních rozdílů pravěké společnosti ve střední Evropě; popis života lidí v jednotlivých pravěkých obdobích a kulturách na zákaldě bioarcheologického přístupu; orientace v základní archeologicko-antropologické problematice.
Osnova
 • 1. Úvod do pravěku, archeologické antropologie a bioarcheologie (periodizace pravěku, základní paradigmata, pojmy, vztah antropologie a archeologie). 2. Původ a vývoj člověka, nejstarší kulturní projevy (starý a střední paleolit). 3. Komplexní lovci a sběrači (mladý paleolit, mezolit). 4. Antropologie komplexních lovců a sběračů. 5. Nejstarší zemědělci a první kultury používající kovy (neolit, eneolit). 6. Bio-kulturní rozmanitost nejstarších zemědělských kultur. Případ: ledový muž Ötzi. 7. Využití bronzu v lidské společnosti, počátky společenské nerovnosti (doba bronzová). 8. Antropologie doby bronzové, nejstarší etnika v Evropě. 9. Éra železa v lidské společnosti (doba halštatská, doba laténská). 10. První pokusy o civilizaci, antropologická a kulturní unifikace. Případ: Keltové. 11. Rivalita Germánů a Římanů, velké migrace (doba římská a stěhování národů). 12. Biologická a kulturní bouře, rozvrat civilizace a počátky středověké evropské populace. 13. Aktuální trendy studia lidské prehistorie, bioarcheologie (molekulární biologie, migrace, sociální nerovnost ad.).
Literatura
  povinná literatura
 • Podborský V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Brno 1997.
  doporučená literatura
 • Podborský V. ad.: Pravěké dějiny Moravy, Brno 1993.
 • Sklenář K. ad.: Encyklopedie pravěku v~Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2002.
 • Pravěké dějiny Čech. Edited by Radomír Pleiner - Alena Rybová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 870 s. URL info
  neurčeno
 • NEUSTUPNÝ, Evžen. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 4: Eneolit. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 185 s. ISBN 978-80-86124-77-3. info
 • JIRÁŇ, Luboš. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 5: Doba bronzová. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 265 s. ISBN 978-80-86124-78-0. info
 • VENCLOVÁ, Natalie. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 6: Doba halštatská. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 173 s. ISBN 978-80-86124-79-7. info
 • VENCLOVÁ, Natalie. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 7: Doba laténská. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 164 s. ISBN 978-80-86124-80-3. info
 • SALAČ, Vladimír. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 8: Doba římská a stěhování národů. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 214 s. ISBN 978-80-86124-81-0. info
 • KUNA, Martin. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 1: Pravěký svět a jeho poznání. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-86124-75-9. info
 • VENCL, Slavomil a Jan FRIDRICH. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 2: Paleolit a mezolit. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2007. 164 s. ISBN 978-80-86124-76-6. info
 • PAVLŮ, Ivan a Marie ZÁPOTOCKÁ. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 3: Neolit. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2007. 118 s. ISBN 978-80-86124-71-1. info
 • MALINOVÁ, Renata a Jaroslav MALINA. Vzpomínky na minulost. Illustrated by Zdeněk Andres. 2., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 339 s. ISBN 8021004924. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou prezenční výuky - přednášek; diskuze na zvolené téma.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/Bi3170