Bi4060c Fyziologie rostlin - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Peter Váczi, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Radek Jupa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi4060 Fyziologie rostlin )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami využívanými při měření fyziologických parametrů rostlin. Během kurzu je realizován rozsáhlý kultivační pokus, který je v rámci cvičení komplexně vyhodnocen.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni:
měřit základní fyziologické charakteristiky vyšších rostlin s využitím moderních metod a přístrojů;
naměřená data adekvátně statisticky zpracovat a vhodnou formou je prezentovat;
interpretovat naměřené výsledky s ohledem na fyziologické fungování rostlin.
Osnova
 • Stanovení osmotického a vodního potenciálu rostlinných pletiv.
 • Stanovení rychlosti transpirace rostlin.
 • Kultivační experiment - vliv deficience vybraných živin na růstové charakteristiky rostlin - založení.
 • Výměna iontů mezi vnějším prostředím a rostlinou.
 • Stanovení respirace gazometricky.
 • Test fytotoxicity těžkých kovů.
 • Stanovení světelné křivky fotosyntézy gazometricky.
 • Měření fotochemických procesů fotosyntézy pomocí fluorescence chlorofylu.
 • Stanovení obsahu chlorofylů a a b spektrofotometricky.
 • Příprava vzorků biomasy pro analýzy a typy analýz.
 • Působení růstových regulátorů na růst a vývoj rostlin v kulturách in vitro.
Literatura
 • GLOSER, Jan. Fyziologie rostlin. 2., rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 157 s. skripta. ISBN 80-210-1789-9. info
 • TAIZ, Lincoln a Eduardo ZEIGER. Plant physiology. 5th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2010. xxxiv, 782. ISBN 9780878938667. info
 • PROCHÁZKA, Stanislav. Fyziologie rostlin. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 484 s. ISBN 8020005862. info
 • NOBEL, Park S. Physicochemical and environmental plant physiology. 4th ed. Amsterdam: Academic Press, 2009. xxi, 582. ISBN 9780123741431. info
 • Plant physiological ecology : field methods and instrumentation. Edited by Robert W. Pearcy. 1st ed. London: Chapman & Hall, 1989. 457 s. ISBN 0412407302. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení. Prezentace.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení kurzu je aktivní účast, vypracované protokoly ze všech úloh a úspěšné absolvování závěrečného testu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/~fyzrost/
V období Jaro 2021 bude kurz probíhat hybridním způsobem, tedy online v úvodní části semestru s navazující praktickou blokovou výukou v závěru semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.