EN

PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář - Informace o předmětu

Bi5021 Evertebratologický seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Sentenská, Ph.D. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A31-238
Předpoklady
Seminář je určen studentům zhotovujícím bakalářskou či diplomovou (magisterskou) práci zaměřenou na studium ekologie nebo biosystematiky terestrických bezobratlých. Předpokládá se také účast studentů DSP a učitelů ústavu pracujících v daném oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář studentům poskytuje aktuální informace a prostor pro diskusi o výzkumu v dané oblasti probíhajícím na Ústavu botaniky a zoologie (a dalších pracovištích podobného zaměření), o bakalářských, diplomových a doktorských pracích (které účastníci semináře zpracovávají resp. hodlají zpracovat), o společných metodických problémech, o zkušenosti z pobytu na jiných pracovištích, o základních přístupech i nových trendech v oboru i možnosti uplatnění absolventů oboru. Cílem semináře je 1) získání širokého přehledu o základních přístupech a metodách užívaných při výzkumu různých aspektů biologie a ekologie suchozemských bezobratlých (nad rámec své vlastní práce); 2) získání přehledu o výzkumných tématech pracovišť (především domácích) s daným zaměřením; 3)osvojení schopnosti sledovat odborný výklad a účastnít se odborné diskuse (např. kladení otázek) v českém i anglickém jazyce; a 4)osvojení (poznání a procvičení) dovednosti prezentace vlastních výzkumných projektů a jejich výsledků, i výsledků literární rešerše (referátů z literatury apod.) dle zvyklostí v oboru (stručně, srozumitelně a poutavě)v českém i anglickém jazyce. Cílů bude dosaženo postupným procesem účastí na semináři v průběhu několika semestrů.
Osnova
  • Program semináře se mění v závislosti na složení jeho účastníků a jejich potřebách i stupni pokročilosti. Základní náplní jsou prezentace účastníků, především: úvod do vlastní bakalářské, magisterské, resp. doktorské práce - představení cílů a odborného kontextu práce; průběžná zpráva o průběhu práce a dosažených výsledcích; prezentace hotové práce jako příprava na obhajobu; prezentace referátů, které mají být nebo již byly předneseny na vědecké konferenci. Na každou prezentaci následuje diskuse (k obsahu i formě) a zpravidla jí předchází konzultace s vedoucím semináře či vedoucím práce. Obdobně prezentují svou činnost i členové pracovní skupiny, kteří předmět nemají zapsaný (učitelé, vědečtí pracovnící, doktorandi). Další podstatnou náplní jsou přednášky členů pracovní skupiny, resp. ústavu, a zvaných hostů z jiných pracovišť (domácích i zahraničních) k různým tématům týkajícím se výzkumu bezobratlých. Program je doplňován např. exkursemi na jiná pracoviště (entomol. oddělení Moravského muzea apod.).
Literatura
  • Další literatura dle aktuální potřeby / Further literature depending on current requirements
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Samostatné seznamování se s předměty výzkumu v daném oboru a jejich řešením na základě studia odborné literatury, jejich prezentace na semináři. Příprava referátů k vlastnímu výzkumu (bakalářské, magisterské či doktorské práci) i odborně relevantním zkušenostem (účasti na konferencích, stážích, cestách do zajímavých přírodních oblastí) a jejich přednes. Přednášky zvaných odborníků. Diskuse mezi účastníky.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za aktivní účast na semináři. Účastnící by neměli chybět více než dvakrát za semestr a měli by se zúčastnit jak diskusí, tak formou přípravy a přednesu vlastních referátů na dohodnutá témata.
Informace učitele
Určeno výhradně studentům zhotovujícím práci s vazbou na daný obor a pracovní skupinu resp. se zájmem o zahájení takové práce (bakalářské, magisterské - diplomové, doktorské).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi5021