Bi5120 Antropologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. St 11:00–12:50 online_B4
Předpoklady
Přednáška je určena primárně pro studenty kteří nestudují přímo obor antropologie, ale mají zájem se dozvědět čeho se věda jako antropologie týká.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška je průřezem biologickou antropologií. Studenti se seznámí s oblastí historické antropologie (studium historických populací, mumie, kremace) a antropologie živé populace(variabilita a adaptabilita lidských populací, individuální vývoj jedince, metody studia živé poulace, variabilita tělesné stavby lidského těla atd). Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen se orientovat v oboru biologické antropologie.
Výstupy z učení
Porozumí dělení antropologie a obsahu jejího studia
Bude se orientovat v historické antropologii
Bude znát základní postupy historické antropologie
Bude mít povědomí o práci s lidským kosterním materiálem, žárovými hroby i mumifikovanými ostatky
Bude se orientovat v lidské auxologii a vývoji jedince od narození až do kmetského věku
Bude znát základní postupy auxologického vyšetření
Bude znát základní parametry současné české populace.
Osnova
 • 1. Co je antropologie Antropologie. Charakteristika. Náplň. Rozdělení. Využití. Problémy. Rasové systémy a rasismus.
 • Úvod do historické antropologie
 • 2. Zdroje historického antropologického materiálu. Pohřebiště, hrobky, válečné hroby. Etické aspekty studia historického kosterního materiálu. Typy pohřbů: primární, sekundární, terciální.
 • 3. Základy anatomie lidského skeletu. Kostní tkáň. Anatomická terminologie, základní anatomické postavení, normované polohy lebky, základy anatomie lebky, lebka novorozence, základy anatomie postkraniálního skeletu, mutilace a deformace, které lze na kosterních pozůstatcích zjistit.
 • 4. Výzkum primárních pohřbů. Biologické informace, které lze z kosterního materiálu zjistit.
 • 5. Určování pohlaví a věku u lidských kosterních pozůstatků Sexuální dimorfismus a jeho projevy. Vliv věku na pohlavní znaky. Spolehlivost metod. Druhy metod: morfometrické a morfoskopické metody, genetické metody. Metody určování dožitého věku u dětí a dospělých. Biologický věk kontra kalendářní. Faktory ovlivňující přesnost určení věku. Dělení věkových tříd.
 • 6. Studium sekundárních pohřbů a kremací Charakteristika obsahu sekundárních pohřbů. Dětské a dospělé kosti. Zachovalost. Metodika výpočtu minimálního a maximálního počtu jedinců. Teorie a definice žárového pohřbu. Termické změny v kostní tkáni. Vyzvedávání a preparace žárových hrobů. Metody studia žárových hrobů. Určování pohlaví, věku atd.
 • 7. Studium mumifikovaných ostatků. Důvody mumifikace u různých národů. Spontánní a antropogenní mumifikace. Způsoby mumifikace – tepelné efekty, vysušení, chemické efekty, anaerobní podmínky, odstranění měkkých tkání a remodelace. Současné metody mumifikace. Zachovalost jednotlivých tkání a částí těla. Pitva mumie, postup.
 • Úvod do antropologie živé populace
 • 8. Individuální vývoj organismu Procesy růstu a vývoje. Prenatální vývoj, embryonální a fetální období (zkráceně). Postnatální vývoj. Období novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní věk, školní věk, adolescence, puberta. První a druhá proměna postavy. Období plné výkonnosti. Období involučních změn. Smrt. Sekulární trend jeho projevy a příčiny.
 • 9. Tělesná hmotnost a variabilita tělesné stavby lidského těla. Modely složení těla. Vývoj složení těla a distribuce hmoty těla. Typologie morfologické stavby těla. Stanovení somatotypu. Hodnocení optimální hmotnosti.
 • 10. Biologický věk Růstový věk. Zubní věk. Kostní věk. Vývinový věk. Proporcionální věk. Stanovení biologického věku u dospělých.
 • 11. Charakteristika současné populace Charakteristika současné dětské, ale i dospělé populace na základě výsledků posledního celostátního výzkumu dětí a mládeže. Srovnání biologických parametrů s výsledky před 100 lety. Postup sekulárního trendu a sekulární akcelerace v naší populaci.
 • 12. Individuální adaptace Příčiny variability lidské populace a její projevy. Adaptace individuální (fyziologická), modely a příklady (přizpůsobení se chladu, vlhkému a suchému teplu, nedostatku potravy, vysoké nadmořské výšce).
 • 13. Evoluční adaptace Adaptace evoluční (děděná). Modely a příklady.
 • 14. Stabilita a prediktabilita vývoje Predikce tělesné výšky. Predikce na základě biologického věku. Morfologicko funkční vztahy – modelové charakteristiky např. u sportovců, jejich somatotypy.
Literatura
 • WHITE, T. D., Michael T. BLACK a Pieter A. FOLKENS. Human osteology. 3rd ed. Amsterdam: Academic Press, 2012. xxvi, 662. ISBN 9780123741349. info
 • MIELKE, James H., Lyle W. KONIGSBERG a John RELETHFORD. Human biological variation. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2011. xv, 443. ISBN 9780195387407. info
 • HENKE, Winfried a Ian TATTERSALL. Handbook of Paleoanthropology. 1. vyd. Berlin: Spronger Verlag, 2007. 2173 s. ISBN 978-3-540-32474-4. info
 • RIEGEROVÁ, Jarmila, Miroslava PŘIDALOVÁ a Marie ULBRICHOVÁ. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu : (příručka funkční antropologie). 3. vyd. Olomouc: Hanex, 2006. 262 s. ISBN 8085783525. info
 • MIELKE, James H., Lyle W. KONIGSBERG a John RELETHFORD. Human biological variation. New York, N.Y.: Oxford University Press, 2006. xiv, 418. ISBN 0195188713. info
 • BASS, William M. Human osteology : a laboratory and field manual. 5th ed. Columbia, Mo.: Missouri Archaeological Society, 2005. xviii, 365. ISBN 9780943414966. info
 • SOUKUP, Václav. Dějiny antropologie : (encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie). Praha: Karolinum, 2004. 667 s. ISBN 8024603373. info
 • VANČATA, Václav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 13: Paleoantropologie - přehled fylogeneze člověka a jeho předků. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003. 212 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3049-6. info
 • Antropologie :příručka pro studium kostry. Edited by Milan Stloukal. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 1999. 510 s. ISBN 80-7036-101-8. info
 • BENEŠ, Jan. Člověk. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 1994. 342 s. ISBN 80-204-0460-0. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška se skládá z připouštěcího písemného testu a ústního pohovoru.
Informace učitele

Přednáška je určena primárně pro studenty různých oborů biologie, kteří se primárně o antropologii nezajímají, ale mají zájem se dozvědět čeho se věda, jako biologická antropologie, týká.

Přednáška je určena také pro studenty programu Experimentální a molekulární biologie, zaměření Biologie člověka. U nichž je antropologická věda jednou hlavních součástí studia. U nich slouží kurz Bi5120 Antropologie jako vhled do problematiky, kterou budou dále studovat na mnohem podrobnější úrovni.

K přednášce Bi5120 existuje také volitelné cvičení Bi5120c, které představuje praktické techniky jak studovat člověka a to jak současnou populaci, tak populace historické. Cvičení je volitelné a nemusí se k přednášce zapisovat.
Je však dobré si cvičení zapsat, protože přispívá k lepšímu vhledu do problematiky a ke snadnějšímu pochopení přednášené látky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi5120