Bi5620c Ekotoxikologické biotesty - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Novák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Toušová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Fojtová (cvičící)
RNDr. Luděk Sehnal (cvičící)
Mgr. Soňa Smetanová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marie Smutná, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi5620 Ekotoxikologické biotesty )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:
- Naplánovat, připravit a realizovat standardní ekotoxikologické hodnocení nebezpečnosti různých typů materiálů (čistých chemických látek, směsí látek, odpadů, kontaminovaných matric životního prostředí)
- Sestavit baterii biotestů připravenou na míru podle cílů daného hodnocení
- Optimalizovat uspořádání biotestu pro minimalizaci nákladů a počtu nezbytných modelových organismů a maximalizaci získaných informací
- Prakticky provést biotesty s modelovými organismy na různých trofických úrovních (testy s producenty, konzumenty a destruenty) dle normovaných postupů požadovaných legislativou
- Vyhodnotit získaná data a vypočítat parametry toxicity jako je EC50, LOEC, NOEC
- Posoudit validitu a reprezentativnost dat získaných z ekotoxikologických biotestů
- Predikovat toxicitu různých materiálů/látek na základě výsledků ekotoxikologických biotestů
- Zhodnotit limitace testů při extrapolaci výsledků na jiné druhy
- Diskutovat praktické aspekty ekotoxikologických biotestů
- Analyzovat, interpretovat a kriticky posuzovat výsledky biotestů také od jiných organizací
- Vypracovat standardní zprávu z ekotoxikologického hodnocení (uspořádání, průběhu a výsledků testu) v souladu s požadavky legislativy a norem
Osnova
 • 1) Úvod – zdůvodnění potřeby ekotoxikologického testování, požadavky na hodnocení nebezpečnosti stresorů, etické aspekty ekotoxikologického testování
 • 2) Testy se zástupci různých trofických úrovní, speciální testy, strategie při sestavování a uspořádání baterie testů
 • 3) Design testů, plánování a realizace testů, praktické aspekty testování
 • 4) Legislativní rámec využívání biotestů, normované postupy testů – systém norem ČSN, ISO, OECD
 • 5) Test ekotoxicity s producenty – test inhibice růstu zelené řasy (Zpracováno podle normy OECD 201 (ISO 8692) a české technické normy TVN 757741)
 • 6) Test ekotoxicity s destruenty - test akutní toxicity s luminiscenční bakterií Vibrio fischeri (Zpracováno podle ISO 14735 (2005))
 • 7) Test ekotoxicity s konzumenty - zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (Zpracováno podle ČSN ISO 6341)
 • 8) Test ekotoxicity půdních organizmů + praktické stránky testování pevných matric (Zpracováno podle normy ISO 11267 (1999))
 • 9) In vitro testy pro hodnocení specifických účinků látek
 • 10) Test stanovení akutní toxicity pro rybí embryo (Zpracováno podle normy OECD draft Fish Embryo Toxicity Test)
 • 11) Testy ekotoxicity s vyššími živočichy – ukázky testů toxicity pro ryby
 • 12) Mikrobiotesty – rychlé biotesty druhé generace 13) Vyhodnocení výsledků testů, analýza křivek dávka-odpověď (EC50, LOEC, NOEC) a interpretace získaných dat
 • 14) Příprava standardních protokolů z provedených biotestů, požadavky GLP a validity
Literatura
 • Rand, G.M. Fundamentals of aquatic toxicology. Taylor and Francis, 1995, Washington D.C.
 • Ecotoxicology : a hierarchical treatment. Edited by Michael C. Newman - Charles H. Jagoe. Boca Raton: Lewis Publishers, 1996. 411 s. ISBN 0-56670-127-9. info
 • CALOW, P. Handbook of Ecotoxicology Vol. I and II. London, U.K.: Blackwell Scientific publications, 1993. info
Výukové metody
Výuka probíhá jako teoretický úvod a pak sada praktických laboratorních cvičení v malých skupinkách studentů. Součástí výuky je samostatná domácí příprava studiem postupů a seznámení se s průběhem testů ověřená krátkým testem, praktická realizace v laboratoři, zpracování získaných dat a vypracování podrobných protokolů z jednotlivých biotestů.
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast na všech cvičeních, zpracování výsledků testů, vypracování a odevzdání podrobných protokolů ke každému provedenému testu
Navazující předměty
Informace učitele
www.recetox.muni.cz
Studenti obdrží před započetím kurzu návody do cvičení k jednotlivým biotestům, která využijí jako podklady do praktik a pracovní materiál pro vlastní poznámky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.