Bi8610 Paleoantropologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Arwa Kharobi, PhD (přednášející)
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz vychází z aktuálních principů fylogeneze a taxonomie homininů a zaměřuje se na proces antropogeneze v kontextu měnícího se přírodního a sociálního prostředí. Postupně probírá jednotlivé druhy, srovnává anatomii skeletu, včetně datování, přírodního prostředí a kulturního kontextu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by student měl být schopen: popsat anatomický vývoj homininů; interpretovat teritoriální expanzi lidských populací v prostoru a čase; vysvětlit proces adaptace na nově osídlená prostředí. Konkrétně by měl být schopen popsat morfologii i chování jednotlivých taxonů homininů a znát klíčová paleoantropologická naleziště ve světě i v ČR.
Osnova
 • 1. Principy fylogeneze a taxonomie homininů; vývojové stromy a kladogramy; význam paleogenetiky.
 • 2. Proces antropogeneze; bipední lokomoce jako hybný moment; komplex průvodních změn na jednotlivých částech skeletu.
 • 3. Formování a prvotní adaptace homininů v Africe (Sahelanthropus tchadensis, Orrorin tugenensis, Ardipithecus ramidus).
 • 4. Archaičtí, robustní a "přechodní" australopitékové, jejich morfologie, prostředí a chování.
 • 5. První zástupci rodu Homo v Africe (Homo rudolfensis, H. habilis).
 • 6. Kolonizace Eurasie (Homo ergaster, H. erectus, H. antecessor).
 • 7. Variabilita populací Starého světa (Homo heidelbergensis, H. rhodesiensis; problematika H. denisoviensis, H. floresiensis).
 • 8. Neandertálci a jejich variabilita v eurasijském pásmu.
 • 9. Moderní lidé I: vznik nové populace v Africe a její šíření "jižní cestou" (variabilita a adaptace v tropickém pásmu Starého světa).
 • 10. Moderní lidé II: šíření "severní cestou" (adaptace a chování v periglaciálním prostředí Eurasie a osídlení Ameriky).
Literatura
  povinná literatura
 • Svoboda, J. 2014, 2017: Předkové. Evoluce člověka. Praha, Academia.
 • Šmahel, Z. 2005: Příběh lidského rodu. Brno, MZM.
 • Vančata, V. 2012: Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha, Pedagogická fakulta UK.
 • Wolpoff, M. 1999: Paleoanthropology. Boston, McGraw-Hill.
  doporučená literatura
 • Fridrich, J. 2005: Ecce Homo: Svět dávných lovců a sběračů. Praha, Krigl.
 • Mellars, P. et al. 2007: Rethinking the human revolution. Cambridge, McDonald Institute Monographs.
 • Stringer, Ch., Gamble, C. 1993: In search of the Neanderthals. London, Thames and Hudson.
 • Teschler-Nicola, M. (Ed.) 2006: Early modern humans at the Moravian Gate. The Mladeč caves and their remains. Wien, New York, Springer.
 • Henke, W., Tatterstall, I. (Eds.) 2007: Handbook of paleoanthropology. Berlin, Sprager Verlag.
 • Trinkaus, E., Svoboda, J., (Eds.) 2006: Early modern human evolution in Central Europe. The people of Dolní Věstonice and Pavlov. Oxford, Oxford University Press.
 • Velemínská, J., Brůžek, J., (Eds.) 2008: Early modern humans from Předmostí. Praha, Academia.
 • Vlček, E. 1969: Neandertaler der Tschechoslowakei. Praha, Academia.
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek, doplněná diskuzí studentů.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zkouškou, která se sestává z písemného testu. Pro úspěšné složení zkoušky musí student získat minimálně 75% možných bodů, a prokázat tak dobrou znalost problematiky probírané v přednáškách a v povinné literatuře.
Informace učitele
Kurz je doporučeno absolvovat v návaznosti na přednášku Bi9291 Ekologie člověka v kvartéru, získané znalosti je možno dále prohloubit v kurzech Bi8611 Paleoetnologie – Etologie člověka v kvartéru a Bi9290 Antropologie umění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/Bi8610