C5020 Chemická struktura

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 13:00–14:50 Pouze distančně
Předpoklady
(( C3401 Fyzikální chemie I && C4402 Fyzikální chemie II )||( C3140 Fyzikální chemie I && C4020 Fyzikální chemie II )|| C4660 Fyzikální chemie I ) && NOW ( C5030 Chemická struktura-sem. )
Absolvování předmětu Fyzikální chemie I a II pro odborné chemiky nebo učitele, případně Základy fyzikální chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání znalostí o principech základních fyzikálně-chemických metod studia chemických látek a jejich použití pro stanovení chemické struktury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních fyzikálně-chemických metodách studia chemických látek
- použít znalostí základních spektroskopických metod (hmotnostní spektrometrie, difrakční analýza, IČ spektroskopie, NMR atd.) k identifikaci chemické struktury
- navrhnout vhodný postup ke studiu chemických látek
- interpretovat získané údaje
Osnova
 • 1. Elektromagnetické záření. Absorpce elektronů a gama záření. Mössbauerova spektroskopie (izomerní posun, kvadrupólové štěpení). Hmotnostní spektrometrie (metody ionizace, rozlišení a detekce, hmotnostní spektrum, skupina molekulového píku, hlavní typy fragmentace, metastabilní ionty).
 • 2. Difrakce elektronů a RTG záření. Elektrony jako částice i záření, kvantová čísla, základní principy krystalografie, difrakce na souboru rovin, (Huygensova a Ewaldova konstrukce), přímá a reciproká mřížka, interference (Laueho a Braggova metoda), indexování difrakcí, strukturní faktor, neutronová a elektronová difrakce, radiální distribuční funkce (Wierlova rovnice).
 • 3. Fotoelektronová spektroskopie. Absorpce RTG fotonu (XPS, ESCA), UV kvanta (UPS) a elektronu (Auger). RTG fluorescence.
 • 4. Absorpce UV a VIS záření. Elektronová spektroskopie, Franckův-Condonův princip (vibrační struktura energetických diagramů), termická relaxace, fluorescence, fosforescence (typy elektronových přechodů, částice v jednorozměrné potenciálové jámě, chromofory, auxochromy, posuny absorpcí vnějšími a vnitřními vlivy). Využití elektronové spektroskopie ve strukturní a kvantitativní analýze (Lambertův-Beerův zákon).
 • 5. Molekuly v elektrickém poli (polarizovatelnost, indukovaný a permanentní dipolový moment, permitivita dielektrika). Polarizace indukovaná a orientační, Clausius-Mossotiho a Debyeova rovnice. Měření dipólových momentů (Halverstadt-Kumlerova metoda, Gugenheim-Smithova metoda). Index lomu a molární refrakce.
 • 6. Přechod světla látkami. Lom světla (Snellův zákon, měření indexu lomu, závislost na vlnové délce, hustotě). Vliv elektrického pole (Kerrův efekt, Kerrův faktor a konstanta a jejich využití ve strukturní analýze).
 • 7. Molekuly v elektrickém poli světelné vlny. Rayleighův a Ramanův rozptyl, Ramanova spektroskopie (anisotropie polarizovatelnosti, depolarizace, Stokesovy a antistokesovy přechody, Ramanova spektra vibrační a rotační).
 • 8. Absorpce MW záření. Spektra rotační (tuhý a elastický rotor, rotační distorsní konstanta). Přechody mezi rotačními energetickými hladinami.
 • 9. Absorpce IR záření. Spektra vibračně-rotační (harmonický a anharmonický oscilátor, energie vibračních hladin, typy normálních vibrací). Přechody mezi vibračními energetickými hladinami (NIR spektroskopie v kvalitativní a kvantitativní analýze).
 • 10. Molekuly v magnetickém poli. Magnetická indukce, magnetizace, anisotropie magnetické susceptibility. Diamagnetika, paramagnetika, feromagnetika (Curieův zákon, Weissova korekce, Curieova teplota).
 • 11. Elektronová paramagnetická resonanční spektroskopie. Elektron v magnetickém poli, podmínka resonance, Landého g-faktor, hyperjemné štěpení - multiplicita signálů, pulsní EPR.
 • 12. Nukleární magnetická resonanční spektroskopie. Chování jader v magnetickém poli, jaderný spin, kvantová čísla, podmínka resonance, stínící konstanta (substituční, sterická a solvatační složka). Spin-spinová interakční konstanta, postupná redukce multipletů, počet NMR signálů a symetrie molekuly, intenzita signálů a využití v kvantitativní analýze.
Literatura
  doporučená literatura
 • ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' physical chemistry. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. xxxii, 972. ISBN 9780199543373. info
Výukové metody
Teoretická příprava v oblasti spektroskopických metod pro identifikaci chemické struktury spojená s výpočtovým seminářem s praktickými výstupy. Výuka bude probíhat distančně. Studenti budou mít postupně k dispozici ve studijních materiálech předmětu v IS slovně komentované elektronické prezentace formou komentovaných slidů přednášky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška a vyřešení jednoho příkladu analýzy chemické stuktury. Předpokladem je zápočet ze semináře. Pokud to aktuální epidemiologická situace dovolí, bude zkouška konána prezenční formou, v opačném případě distanční online formou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/C5020