EN

PřF:C9520 Historie chemie - Informace o předmětu

C9520 Historie chemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Slávka Janků, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Slávka Janků, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Pá 7:00–7:50 A8-309
Předpoklady
Znalosti ze základních chemických disciplin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět historickým souvislostem při vývoji chemických disciplin. Pochopí, jakým způsobem došlo postupně k diferenciaci jednotlivých vědních oborů, jakým způsobem se utvářel současný pohled na chemii. Protože jednou z cílových skupin jsou studenti učitelských kombinací s chemií, budou právě tito schopni použít nabytých informací ve výuce žáků základních a středních škol. Tvorbou vlastních prezentací na zvolené téma se naučí srozumitelně předávat nabyté znalosti svým budoucím žákům.
Osnova
  • 1. Význam chemie pro společnost jako jednoho ze základních oborů lidské činnosti a její úloha v dějinách lidstva. Vztahy mezi čistou a užitou chemií. Periodizace vývoje chemie. Počátky civilizace, vznik a vývoj člověka a lidské společnosti, první neuvědomělé chemické poznatky z období pravěku, pyrotechnologie v období chalkolitu, doby bronzové a železné. Vznik a vývoj specializované výroby, chemické aspekty. 2. Starověké období - významná střediska vývoje starověké společnosti , starověké chemicko- technologické znalosti. Chemie Řecka a Říma - počátky teoretického zobecňování, období antických představ o složení látek aneb jak souvisí filozofie s chemií. Základní metody poznání ve starém Řecku, rozdělení starořecké filosofie, hlavní představitelé (milétská a elejská škola, atomisté, Aristoteles a jeho nauka o čtyřech příčinách jsoucna). 3. Období alchymie - vznik alchymie a její úloha ve vývoji chemie, středověk, kořeny hermetického umění, postupné přesuny kulturních center ve světě v závislosti na společenských změnách a související modifikace chemických idejí. Základy alchymistického učení. Orientální kultury - alchymie čínská, helénistická, egyptská a arabská. Podíl arabské kultury na vývoji středověké evropské chemie. 4. Evropská středověká alchymie, soustava látek, významní evropští alchymisté a alchymistické spisy. Alchymie v Čechách (doba Rudolfa II). Chemické znalosti v Evropě v období středověku, historie alkálií a silných minerálních kyselin. 5. Období Paracelsovy iatrochemie, pneumatická a flogistonová chemie. Vznik chemie jako vědy, období kvalitativní chemie - 17. a 18. století. 6. Oxidační teorie - Lavoisier a jeho následovníci. Vývoj chemie v 19. století, osvícenství a počátky novodobé chemie. 7. Období kvantitativních zákonů a základů chemie, přerod chemie v exaktní vědu. Nové objevy v oblasti syntézy, vitalismus. Hlavní představitelé vědecké chemie a jejich přínos. 8. Vývoj pojmu atomová váha, vývoj názorů na slučování atomů. 9. Vývoj názorů na stavbu atomu. Objev radioaktivity, modely atomu, periodizace prvků. 10. Vývoj chemického názvosloví - alchymistická nomenklatura a její charakter, vývoj racionálního chemického názvosloví, vývoj českého chemického názvosloví až do dnešní podoby. 11. Alfréd Nobel a nositelé Nobelových cen za chemii. 12. Jedy v historii – historie používání některých chemických látek k bojovým účelům v období starověku a středověku, první a druhá světová válka a současnost. 13. Historie chemické výroby v České republice a její současnost.
Literatura
  • PICHLER, Jiří. Historie chemie. 1. vyd. Brno, 1997. 62 s. ISBN 8021015012. info
  • BUDIŠ, Josef. Stručný přehled historie chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 54 s. ISBN 8021014636. info
  • BUDIŠ, Josef, Milan HAMINGER, Luděk JANČÁŘ, Lenka KACETLOVÁ, Gabriela MAČKOVÁ a Bohunka MAREČKOVÁ. Historie chemie slovem a obrazem. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 100 s. ISBN 80-210-1080-0. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je odevzdání písemné eseje na zvolené téma týkající se historie chemie v rozsahu min. pěti normalizovaných stran A4 a odevzdání powerpointové prezentace k této eseji. Následuje závěrečný písemný test obvykle v rozsahu 20-25 otázek hodnocených 20-25 body, přičemž minimum pro úspěšné zakončení předmětu je dosažení minimálně 75% bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/C9520