F8603 Modelování hvězdných atmosfér

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019

Předmět se v období jaro 2019 nevypisuje.

Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc. (přednášející)
Mgr. Barbora Doležalová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Doporučeno absolvování přednášky F7600 "Fyzika hvězdných atmosfér".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: S
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený pohled na postupy používané v modelování hvězdných atmosfér a hvězdných větrů a na vzájemné souvislosti použitých fyzikálních zákonitostí.
Výstupy z učení
Studenti a studentky budou po absolvování předmětu:
• seznámeni se současným stavem poznání fyziky hvězdných atmosfér, rozumět vzájemným souvislostem mezi rovnicemi popisujícími hvězdné atmosféry, rozumět současnému pohledu na vznik hvězdných větrů, schopni použít modelování hvězdných atmosfér a větrů k analýze pozorování, schopni pokračovat ve vlastním studiu problematiky.
Osnova
  • Obecné základní rovnice hvězdných atmosfér • Šedá atmosféra (Hopfova funkce, dvoustupňová šedá atmosféra, zpětný ohřev, střední opacity (toková střední opacita, Rosselandova střední opacita) • Statické LTE modely atmosfér (hydrostatická rovnováha, energetická rovnováha (zářivá rovnováha, konvekce), Unsöldova-Lucyho metoda korekce teplot, metoda linearizace, diskretizace rovnic a jejich řešení, urychlená lambda iterace) • Statické NLTE modely atmosfér (přehled rovnic, metoda úplné linearizace, užití metody urychlené lambda iterace, sféricky symetrické modely atmosfér, NLTE ohřev • Opacita v modelech atmosfér (absorpce, emise a rozptyl, line blanketing a jeho započtení • Analýza hvězdných spekter (křivky růstu, klasifikace spekter, užití modelů atmosfér v analýze spekter, zářivá difúze, rotace hvězd, jednorozměrné modely okolohvězdných disků) • Hvězdný vítr (typy hvězdných větrů, vítr urychlovaný tlakem, izotermický hvězdný vítr a jeho řešení, koronální vítr) • Hvězdný vítr urychlovaný zářením v čarách (zářivé zrychlení, jeho určení a limitní případy; CAK řešení, stabilita hvězdného větru, nehomogenní hvězdný vítr)
Výukové metody
Přednášky a cvičení.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
S.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/F8603