FRF110 Instrumentace v RF

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. František Cvachovec, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předpokládají se základní znalosti fyziky a matematiky v rozsahu bakalářského studia na přírodovědných a technicky zaměřených fakultách VŠ. Studenti se aktivně zapojí do cvičení, která jsou zaměřena na získání praktických dovedností s používáním základních přístrojů pro měření aktivity radionuklidů, pole záření a základních dozimetrických veličin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student získá základní poznatky a dovednosti z detekce a měření ionizujícího záření (dále jen záření). Výuka se rovněž zaměří na funkce a principy některých nejdůležitějších detektorů, dozimetrů a spektrometrů používaných pro potřeby dozimetrie a ochrany před účinky záření. Výuka bude zahrnovat procvičování vybraných partií z radiologické fyziky týkající se přístrojů a praktickými cvičeními s vybranými přístroji, z nichž některé budou probíhat i na externích pracovištích, která jsou vybavena příslušnou technikou.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student obeznámen s funkcí nejdůležitějších detektorů, dozimetrů a spektrometrů používaných v kontextu dozimetrie a ochrany před účinky záření.
Osnova
 • 1. Specifické úkoly a cíle instrumentace používané v radiologické fyzice
 • 2. Základní elektronické uspořádání přístrojů pro měření záření a radioaktivity (napájení, funkce jednotlivých bloků, zpracování a vyhodnocení signálů)
 • 3. Princip a funkce ionizačních komor, GM počítačů a proporcionálních detektorů
 • 4. Scintilační a polovodičové detektory
 • 5. Osobní dozimetry záření (filmový dozimetr, TLD)
 • 6. Radiační monitory pracovního prostředí
 • 7. Měření a monitorování dávky a dávkového příkonu
 • 8. Měření a monitorování aktivity radionuklidů (relativní měření, princip absolutních měření)
 • 9. Zařízení pro diagnostické aplikace záření a radionuklidů
 • 10. Zařízení pro terapeutické aplikace záření a radionuklidů
 • Požadavky na bezpečnost při práci se zářením (specifika ochrany pracovníků, pacientů a obyvatelstva)
Literatura
 • [1] Podzimek, F.: Radiologická fyzika – příklady a otázky, Data Agentura INFOPHAM, Praha, 2012
 • [2] Beneš, J., Stánskský, P., Vítek, F.: Základy lékařské biofyziky, Karolinum, Praha, 2007
 • [3] Rozman, J. et al.: Elektronické přístroje v lékařství, Akademia, Praha, 2006
 • [4] Kubinyi, J., Sabol, J.: Radiační ochrana v nukleární medicíně, GRADA, Praha 7 (vyjde v r. 2018)
 • [5] Bushong, S.C.: Radiologic science for technologists, Elsevier, St. Luis (USA), 2013
 • [6] Podgoršak, E.B.: Radiation physics for medical students, Springer, Montreal (Kanada), dostupné online http://www.almhnds.com/7/Medical_Physics/1.pdf
Výukové metody
laboratorní cvičení, exkurze
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu bude absolvování předepsaných prakticky zaměřených cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/FRF110