M7987 Analýza přežití I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Janošová (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 M6,01011
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M7987/01: Čt 14:00–15:50 MP1,01014, M. Janošová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá základními neparametrickými, semi-parametrickými a parametrickými pravděpodobnostními a statistickými modely v analýze přežití s aplikacemi v medicíně a v životním pojištění pro jeden a více životů, a vícestavovými modely. Diskutované metody jsou implementovány do jazyka R a aplikované na reálná data.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumnět věrohodnosti, statistické inferenci a statistickým modelům pro (ne)cenzorovaná data o zlyháni/úmrtí v čase;
- vybrat vhodný pravděpodobností a statistický model pro statistickou inferenci pro (ne)cenzorovaná data o zlyháni/úmrtí v čase;
- postavit a vysvětlit vhodnou simulačnou studii vybraného statistického testu nebo intervalu spolehlivosti pro (ne)cenzorovaná data o zlyháni/úmrtí v čase;
- navrhnout a vysvětlit vhodné statistické testy a modely pro (ne)cenzorovaná data o zlyháni/úmrtí v čase;
- aplikovat metody statistické inference a modely na reálná pro (ne)cenzorovaná data o zlyháni/úmrtí v čase (životné, zdravotní a penzijní pojištění pro jeden a více životů);
- implementovat numerické metody statistické inference pro (ne)cenzorovaná data o zlyháni/úmrtí v čase; v R.
Osnova
 • Charakteristiky přežívání a jejich aktuárská notace — distribuční funkce, funkce přežití, hustota, funkce rizika, střední hodnota a rozptyl času přežití, průměrný zůstatkový život.
 • Vybrané modely rozdělení pravděpodobnosti ze třídy zobecněného gama a související rozdělení — exponenciální rozdělení, rozdělení extrémních hodnot, Weibullovo rozdělení, log-logistické a lognormální rozdělení, gama a zobecněné gama rozdělení.
 • Funkce věrohodnosti, bodové a intervalové odhady parametrů vybraných rozdělení, statistická inference pro necenzorovaná a cenzorovaná data, testy dobré shody, výběr vhodného rozdělení, testování statistických hypotéz Waldovým principem, věrohodnostním poměrem a skóre principem.
 • Parametrické regresní modely v analýze přežití pro necenzorovaná a cenzorovaná data (jednovýběřový, dvouvýberový a vícevýběrový případ).
 • Gompertzovo, Makehamovo a zobecněné Gompertzovo-Makehamovo rozdělení. Úmrtnostní tabulky. Životné pojištění pro jeden a více životů, současná hodnota, střední hodnota, druhý moment a rozptyl současné hodnoty jednotlivých pojištění. Implementace metod v R a aplikace na reální data.
Literatura
 • DICKSON, D. C. M., Mary HARDY a H. R. WATERS. Actuarial mathematics for life contingent risks. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xxi, 597. ISBN 9781107044074. info
 • BOWERS, Newton L. Actuarial mathematics. 2nd ed. Schaumburg, Ill.: Society of Actuaries, 1997. xxvi, 753. ISBN 0938959468. info
 • GERBER, Hans U. Life insurance mathematics. Edited by Samuel H. Cox. 3rd ed. Zurich: Springer, 1997. xvii, 217. ISBN 354062242X. info
Výukové metody
Přednáška: 2 hod. týdně.
Cvičení: 1 hod. týdně.
Online přes MS Teams nebo prezenčně podle vývoje epidemiologické situace a platných omezení.
Metody hodnocení
Domácí úkoly, ústní zkouška. Podmínky mohou být upřesněny podle vývoje epidemiologické situace a platných omezení.
Informace učitele
Výuka probíhá většinou v češtině nebo dle potřeby v angličtině, příslušná terminologie je za všech okolností uváděna i s anglickými ekvivalenty.
Mezi cílové dovednosti studia patří schopnost používat anglický jazyk pasivně i aktivně ve vlastní odbornosti a také v potenciálních oblastech aplikací matematiky.
Hodnocení ve všech případech může probíhat v češtině i v angličtině, dle volby studenta.
Přednášky budou probíhat online v MS Teams v době normálních přednášek podle rozvrhu. Vzhledem k možné nízké kvalitě signálu doporučuji studentům kameru nepoužívat. Otázky během přednášky nebude možné klást hlasem, ale prostřednictvím chatu.
Záznam z přednášky se bude nahrávat do IS průběžně a ne dopředu, tedy učiněn záznam se bude nahrávat až po dané přednášce a před další přednáškou. Záznam nemusí obsahovat kompletní přednášku, je na učiteli, co ze záznamu zveřejní a sdílený se studenty. Co je záznam z přednášky? Může jít o PDF textu, který přednášející píše elektronickým perem na obrazovku a tento může být doplněn hlasem (nebo hlasem a videem) přednášejícího. V IS budou vždy k dispozici slajdy v PDF s TeXovaným textem a budou se sdílet až po dané přednášce a před další přednáškou.
Konzultace k přednáškám budou probíhat pomocí diskuzního fóra, kde přednášející / cvičící jako moderátor moderuje tuto diskusi a nové diskusní fóra založené studenty nebudou brány v úvahu. Diskusní fóra budou založeny k jednotlivým přednáškám a cvičením (pokud předmět cvičení má) a k domácí úloze. Diskuze e-mailem probíhat nebudou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/M7987