MAS02 Aplikovaná statistika II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Marie Budíková, Dr. (přednášející)
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Šindlář (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( MAS02c Aplikovaná statistika II cv. ) || NOW ( MAS20c Aplikovaná statistika II cv. )
MAS01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 197 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: zvládnutí metod jednoduché a vícenásobné korelační a regresní analýzy; seznámení s vícefaktorovou analýzou rozptylu, se shlukovou analýzou, diskriminační analýzou, faktorovou analýzou, analýzou kovariance.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student umí:
hodnotit závislosti mezi dvěma a více proměnnými;
modelovat závislosti mezi proměnnými;
shrnout informaci obsaženou ve velkém počtu proměnných do malého počtu nových proměnných;
umí roztřídit objekty do skupin na základě kvantitativních proměnných.
Osnova
 • Jednoduchá a vícenásobná korelace a regrese.
 • Vícefaktorová ANOVA.
 • Vícerozměrné průzkumné techniky: shluková analýza, diagnostické grafy.
 • Diskriminační analýza.
 • Faktorová analýza.
 • Analýza kovariance.
Literatura
  doporučená literatura
 • HEBÁK, Petr. Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. 2. vydání. Praha: Informatorium, 2015. 877 stran. ISBN 9788073331184. info
  neurčeno
 • MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1335-0. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
Výukové metody
Výuka probíhá každý týden v rozsahu 2h přednášky, 1h cvičení. Všechna cvičení probíhají v počítačové učebně s využitím speciálního statistického software.
Metody hodnocení
Zkouška je tvořena písemnou částí a poté prezentací statistického zpracování vlastních dat. Kolokvium sestává pouze z prezentace. Zápočet sestává z písemného testu.
Informace učitele
Výuka probíhá většinou v češtině nebo dle potřeby v angličtině, příslušná terminologie je za všech okolností uváděna i s anglickými ekvivalenty.
Mezi cílové dovednosti studia patří schopnost používat anglický jazyk pasivně i aktivně ve vlastní odbornosti a také v potenciálních oblastech aplikací matematiky.
Hodnocení ve všech případech může probíhat v češtině i v angličtině, dle volby studenta.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět by si neměli zapisovat studenti matematických oborů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/MAS02