XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Radmila Kouřilová (přednášející), Bc. Martina Antlová (zástupce)
Garance
prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Radmila Kouřilová
Dodavatelské pracoviště: Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 77 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto e-learningové kurzu bude student schopen: - vyhledávat v katalozích českých i zahraničních knihoven - objednat si základní knihovnické a informační služby (meziknihovní výpůjční služba, rešerše) - získávat informace o elektronických informačních zdrojích - vyhledávat v elektronických databázích s účelem získávání citačních údajů o publikacích nebo jejich plné texty - aplikovat základní pravidla tvorby seminárních a kvalifikačních prací - správně citovat zdroje a vytvářet bibliografické citace podle doporučených citačních norem - práce s referenčním manažerem EndNoteWeb - práce s citačními rejstříky a zjistit výši impact factoru časopisu nebo h-indexu vědeckého pracovníka
Osnova
 • 1. Úvodní tutoriál 2. Úvod do informační vědy. Souborné katalogy. MVS. 3. Rešerše. Elektronické informační zdroje. 4. Multioborové databáze I. 5. Tutoriál 2 6. Multioborové databáze II. 7. Oborové databáze 8. Evaluace vyhledaných informací. 9. Metodika tvorby odborného textu. Publikační etika. 10. Citační etika. Tvorba bibl. citací. EndNoteWeb. 11. Citační rejstříky. Impact factor. H-index. 12. Závěrečný tutoriál
Literatura
 • JURÍČKOVÁ, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Edited by Kateřina Ivanová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 96 s. ISBN 8024409925. info
 • LIŠKA, Václav. Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.). Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2004. 149 s. ISBN 8086419606. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • VYMĚTAL, Jan a Miriam VÁCHOVÁ. Úvod do studia odborné literatury. Vyd. 1. Praha: Orac, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. info
 • SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA a Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 158 s. ISBN 80-210-238. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
 • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071847674. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
E-learningový kurz.
Metody hodnocení
Podmínkami zápočtu e-learningového kurzu je plnění úkolů zadaných v průběhu semestru a úspěšného absolvování závěrečného testu prostřednictvím Informačního systému MU. Výuka je formou e-learningu, během semestru se uskuteční setkání se studenty, na nichž není povinná účast.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2010/XK010/index.qwarp
Nutná znalost anglického jazyka pro práci s odborným textem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.