XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
e-learning. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Cíle předmětu
Na konci tohoto e-learningové kurzu budete schopni: - kvalitně vyhledávat na internetu i v katalozích českých i zahraničních knihoven - vyhledávat v elektronických databázích za účelem získávání plných textů článků a citačních údajů o publikacích - získávat informace o elektronických informačních zdrojích - objednávat si základní knihovnické a informační služby (meziknihovní výpůjční služba, rešerše) - aplikovat základní pravidla tvorby seminárních a kvalifikačních prací - správně citovat zdroje a vytvářet bibliografické citace podle doporučených citačních norem - pracovat s referenčním manažerem EndNoteWeb - pracovat s citačními rejstříky a zjistit výši impact factoru časopisu nebo h-indexu vědeckého pracovníka
Výstupy z učení
Na konci tohoto e-learningové kurzu budete schopni: - kvalitně vyhledávat na internetu a v katalozích českých i zahraničních knihoven - vyhledávat v elektronických databázích za účelem získávání plných textů článků a citačních údajů o publikacích - získávat informace o elektronických informačních zdrojích - objednávat si základní knihovnické a informační služby (meziknihovní výpůjční služba, rešerše) - aplikovat základní pravidla tvorby seminárních a kvalifikačních prací - správně citovat zdroje a vytvářet bibliografické citace podle doporučených citačních norem - pracovat s referenčním manažerem EndNoteWeb - prácovat s citačními rejstříky a zjistit výši impact factoru časopisu nebo h-indexu vědeckého pracovníka
Osnova
 • 1. Úvod do práce s informacemi, uchopení problému, sbírání zdrojů 2. Vyhledávání informací - pravidla, postupy 3. Elektronické informační zdroje, Discovery 4. Multioborové databáze I 5. Multioborové databáze II 6. Oborové databáze 7. Organizování informací, aktivní čtení 8. Evaluace informací a jejich hodnocení 9. Citování, citační etika a citační nástroje 10. Formální zpracování textu 11. Publikování, prezentování a sdílení informací
Literatura
  doporučená literatura
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Věra ELIÁŠOVÁ, Ludmila MORAVCOVÁ, Martina ANTLOVÁ, Petr SEJK a Marek STEHLÍK. Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. 2., revid. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5836-1. Url info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
  neurčeno
 • BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Úvod do informační vědy. Translated by Michal Lorenz - Karel Mikulášek - Dana Vévodová. 1. vydání. Doubravník: Flow, 2017. 451 stran. ISBN 9788088123101. info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ANTHOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Elportál. ISSN 1802-128X. url PURL info
 • JURÍČKOVÁ, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Edited by Kateřina Ivanová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 96 s. ISBN 8024409925. info
 • LIŠKA, Václav. Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.). Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2004. 149 s. ISBN 8086419606. info
 • VYMĚTAL, Jan a Miriam VÁCHOVÁ. Úvod do studia odborné literatury. Vyd. 1. Praha: Orac, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. info
 • SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA a Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 158 s. ISBN 80-210-238. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
 • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071847674. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
E-learningový kurz s možností účasti na workshopech.
Metody hodnocení
Podmínkami zápočtu e-learningového kurzu je plnění úkolů zadaných v průběhu semestru a úspěšného absolvování online závěrečného testu prostřednictvím Informačního systému MU. Výuka je formou e-learningu, během semestru se uskuteční setkání se studenty, na nichž není povinná účast.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/sci/podzim2019/XK010/index.qwarp
Nutná základní znalost anglického jazyka pro práci s odborným textem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.