XS190 Zájmová a projektová praxe

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 1 kr. (od 1 krok 1 kred). Na počtu kreditů se student dohodne před zapsáním předmětu s vedoucím praxe příslušného oboru, student získá 1 kredit za 20 hodin činnosti s mládeží, maximálně může získat za tento předmět 3 kredity. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Marta Farková, CSc. (cvičící)
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (cvičící)
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Marta Farková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( B - UCB ) || PROGRAM ( B - UCF ) || PROGRAM ( B - UCC ) || PROGRAM ( B - UCM ) || PROGRAM ( B - UCZ ) || PROGRAM ( N - UCB ) || PROGRAM ( N - UCF ) || PROGRAM ( N - UCC ) || PROGRAM ( N - UCM ) || PROGRAM ( N - UCZ )
Fakulta výuku tohoto předmětu nezajišťuje. Před zapsáním předmětu si student musí dohodnout konkrétní činnost s vybranou institucí (typicky střední či základní školou nebo organizací zabývající se zájmovou činností mládeže) a projednat to s vedoucím učitelem praxe příslušného oboru. S ním si také dohodne počet kreditů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktický předmět uskutečňovaný na školách nebo ve volnočasových institucích za plného provozu, Předpokládá obsahovou znalost příslušného oboru a jeho vzdělávací aplikaci. Spočívá ve vedení kroužků, kurzů, korespondenčních seminářů nebo v účasti na projektové, případně terénní výuce z daného oboru. Činnost studenta je kontrolována a hodnocena pedagogem příslušné instituce a vedoucím praxe příslušného oboru. Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí s dalšími aspekty učitelského povolání.
Výstupy z učení
Studenti získají zkušenosti s vedením kroužků, kurzů, korespondenčních seminářů nebo s projektovou, případně terénní výukou z daného oboru.
Osnova
  • Studenti získají zkušenosti s vedením kroužků, kurzů, korespondenčních seminářů nebo s projektovou, případně terénní výukou z daného oboru. Činnost studenta je kontrolována a hodnocena pedagogem příslušné instituce a vedoucím praxe příslušného oboru.
Literatura
  • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 807178253X. info
Výukové metody
Praktické vedení kroužků, kurzů, korespondenčních seminářů nebo v účasti na projektové, případně terénní výuce z daného oboru s kontrolou pedagoga. Student se věnuje také provozním otázkám instituce.
Metody hodnocení
Praxe je hodnocena pedagogem příslušné instituce a vedoucím praxe příslušného oboru. Splnění požadavků student prokáže předložením Protokolu o zájmové a projektové praxi. Na základě protokolu a pohovoru pak bude udělován, u příslušného vedoucího učitele praxe na PřF MU, zápočet.
Informace učitele
Obsahem předmětu Zájmová a projektová praxe je aktivní účast studenta na vedení projektů a mimoškolních aktivitách studentů středních škol. Jde o praktické vedení kroužků, kurzů, korespondenčních seminářů nebo o účast na projektové, případně terénní výuce z daného oboru s kontrolou pedagoga. Student se věnuje také provozním otázkám instituce. Splnění podmínek student prokáže předložením Protokolu o zájmové a projektové praxi.
Na začátku praxe se student domluví s Mgr. Petrem Liškou (xliska@math.muni.cz) na předání všech povinných formulářů (Dohoda, Výkaz, Žádost o převod odměny na účet, Protokol o zájmové a projektové praxi) pedagogovi vybrané instituce. Formuláře jsou v učebních materiálech předmětu.
Co nejdříve po ukončení praxe budou odevzdány všechny povinné formuláře studentem na studijní oddělení děkanátu PřF MU (Pavlína Ondráčková, DiS.). Na základě Protokolu a pohovoru s vedoucím učitelem praxe na PřF MU získá student zápočet.
Vedoucí učitelé pedagogické praxe na PřF:
biologie: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (orotrekl@sci.muni.cz)
deskriptivní geometrie: RNDr. Pavel Šišma, Dr. (sisma@math.muni.cz)
fyzika: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (zdenek@mail.muni.cz)
chemie: RNDr. Marta Farková, CSc. (farkova@chemi.muni.cz
matematika: RNDr. Pavel Šišma, Dr. (sisma@math.muni.cz)
zeměpis: RNDr. Vladimír Herber, CSc. (herber@sci.muni.cz)

Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.