Z2211 Metody sociálně geografického výzkumu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Robert Osman, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marek Lichter (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 16:00–16:50 A,01026
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z2211/01: Po 18:00–18:50 Z5,02004, M. Lichter, O. Mulíček, R. Osman
Z2211/02: Po 19:00–19:50 Z5,02004, M. Lichter, O. Mulíček, R. Osman
Předpoklady
! Z2011 Metody geografického výzkumu
Předmět je určen studentům prvního ročníku bakalářského programu, u kterých se předpokládá základní přehled v sociální geografii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- seznámit studenty se základními metodami a technikami sociálně -geografického výzkumu;
- rozlišit kvantitativní a kvalitativní metodologii
- podat přehled zdrojů geografických dat;
- seznámit studenty s formálními náležitostmi vědecké práce v geografii.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách a technikách geografického výzkumu;
- vyhledat, konstruovat, resp. interpretovat vhodná geografická data;
- sestavit plán výzkumu a formulovat výzkumnou otázku;
- dodržovat formální náležitosti vědeckého textu a etické náležitosti výzkumu.
Osnova
 • 1. Obecná metodologie vědy v sociální geografii, role epistemologie v geografickém výzkumu
 • 2. Základní pojmy, typologie výzkumu, způsoby vědecké práce, indukce, dedukce, abdukce
 • 3. Rozdíly mezi kvantitativní a kvalitativní metodologií
 • 4. Konstrukce dat a vzorku (sampling), reliabilita a validita
 • 5. Data v kvantitativním výzkumu, zdroje sekundárních dat a jejich prostorové přiřazení
 • 6. Dotazníkové šetření
 • 7. Analýza a interpretace kvantitativních dat
 • 8. Volba vhodného designu výzkumu
 • 9. Výzkumná otázka, její role a funkce ve výzkumu
 • 10. Data v kvalitativním výzkumu, zdroje primárních dat
 • 11. Práce s texty v sociální geografii
 • 12. Etika výzkumu
Literatura
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. Fourteenth edition. Boston: Cengage Learning, 2016. xxiv, 566. ISBN 9781305104945. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 230 stran. ISBN 9788026209805. info
 • Introducing human geographies. Edited by Paul J. Cloke - Phil Crang - Mark Goodwin. 2nd ed. London: Hodder Arnold, 2005. xvii, 653. ISBN 034088276X. info
 • Practising human geography. Edited by Paul J. Cloke. 1st pub. London: SAGE Publications, 2004. xvi, 416. ISBN 0761973001. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • ROBINSON, Guy M. Methods & techniques in human geography. Chichester: John Wiley & Sons, 1998. xiv, 556 s. ISBN 0-471-96231-7. info
 • FRANKFORT-NACHMIAS, Chava a David NACHMIAS. Research methods in the social sciences. 5th ed. London: Arnold, 1996. xxii, 600. ISBN 0-340-66226-3. info
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly, prezentace odborníků z dané oblasti.
Metody hodnocení
Písemnou formou (posluchač musí získat nadpoloviční počet bodů), předpokladem je rovněž samostatná práce ve cvičeních.
Presenční forma: písemný test
Distanční forma: písemný test s využitím Odpovědníku ISu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.