Z8105 Mapové zdroje

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (přednášející)
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Brodský (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Z2062 Geografická kartografie || Z2062p Geografická kartografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 52 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/52, pouze zareg.: 49/52
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat přehled o stávajících analogových a digitálních zdrojích, jež jsou využívány v kartografii a geoinformatice, včetně zdrojů statistických. Tento přehled je podán ve třech horizontech, a sice ČR, Evropa (země EU a ostatní země) a svět. Pozornost je věnována i integraci dat v rámci prostorových datových a informačních infrastruktur a možnostem využití dat, informací a znalostí ze stávajících prostorově orientovaných globálně orientovaných projektů.
Výstupy z učení
Výstupy z předmětu budou teoretická, metodologická a praktická dovednost využití stávajících a nových mapových zdrojů, zejména v návaznosti na klíčové projekty EU, a to COPERNICUS (dříve GMES) a jeho část INSPIRE. Česká resp. slovenská civilní a vojenská mapová (digitální) díla, jako ZABAGED a Digitální katastr, nové produkty skenerového mapování (např. 4G a 5G) resp. vojenské DRM a produkty z civilního sektoru, jsou klíčovými segmenty využitelůnými pro tvorbu map a dalších modelů. Schopnost tvorby a realizace GeoInfostrategie ČR, včetně návaznosti prostorové složky na Registry (zejména RUIAN) a vytvoření digitální mapy veřejné správy, budou jedním z hlavních integrovaných výstupů studentů a absolventů.
Osnova
  • 1. Přehled a struktura zdrojů pro kartografii a geoinformatiku 2. Analogové zdroje v kartografii: mapové sbírky, analogová mapová a atlasová díla 3. Státní mapová díla, významná produkce map a atlasů v soukromém sektoru (autoatlasy, turistické mapy, aj.) 4. Digitální zdroje dat; data, informace a znalosti na Internetu; elektronické atlasy 5. ČR a budování digitálních datových zdrojů: civilní a vojenský sektor (ZABAGED, DMR, aj.) 6. Jednotné digitální mapové dílo ČR: teoretické předpoklady, koncepce, praktické požadavky; implementace. 7. Digitální fotogrammetrie a mapová díla v ČR. 8. Evropa: digitální mapové zdroje v rámci Evropské unie (SABE, MEGRIN, PETIT, aj.) 9. Evropa: digitální zdroje dat a informací v zemích mimo EU: ABDS, aj. 10. Tvorba, koncepce a implementace Evropské geografické informační infrastruktury 11. Statistické zdroje v ČR, EU (Euroistat aj.) a ve světě (OSN, FAO, aj.) 12. Svět: Globální mapování a Globální prostorová datová infrastruktura. 13. Svět: Digitální planeta Země a Geografická datová báze OSN. Cvičení je realizováno formou prezentací studentů na omezený počet okruhů vztažených k mapovým zdrojům. Hondotí se nejen úroveň obsahu prezentace, ale také samotný způsob vědecké prezentace. Po skončení prezentace jsou cvičícím kladeny doplňující otázky a na závěr jím vyjádřena konstruktivní kritika pro další rozvoj prezentace daného studenta.
Literatura
  • http://www.iscgm.org/cgi-bin/fswiki/wiki.cgi
  • http://www.gmes.info/
  • Voženílek,V.(2005): Cartography for GIS, Geovisualisation and Map Communication, 1. vyd., Vydavatelstvi Univerzity Palackého, Olomouc, ISBN 80-244-1074-8, 142 s.
  • http://www.cuzk.cz
  • Peterson, M.P., ed. (2003): Maps and the Internet, Elsevier, International Cartographic Association Series, 468 p. ISBN:0080442013
  • VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tematická kartografie. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1988. 298 s. info
Výukové metody
teoretické přednášky, praktická cvičení
Metody hodnocení
Písemná zkouška s výstižnými, pravdivými a stručnými odpověďmi na dané otázky. Doporučuje se návštěva přednášek. Předpokladem ke splnění zkoušky je znalost: Analogové zdroje dat a informací: možnosti využití starých map a atlasů k získání dat pro tvorbu map různého zaměření; kritická analýza, kritéria použitelnosti, ohraničení a rizika. Využití a hodnocení zdrojů protorových dat a informací pro tvorbu map, a to domácích, evropských a globálních: ZABAGED (Základní báze geografických dat), DMR (digitální modely reliéfu Armády ČR), zdroje dat v oblasti životního prostředí, SABE (Seamless Administrative Boundaries of Europe), ABDS (Administrative Boundaries Data Service for Central and Eastern European Countries), GDD (Geographical Data Description Directory), PETIT project (1:250 000 Topographic Databases), LaClef (Metadata Information Service), ESMI (Linking Metadata Providers), ETEMII (European Territorial Management Information Infrastructure), FGDC (Federal Geographic Data Committee, USA), Geo-Connections (Canada), NGDF (Ntional Geospatial Data Framework, U.K.),Digital Chart of the World, GM (Global Map), GSDI (Global Spatial Data Infrastructure), Digital Earth. Současné evropské projekty: INSPIRE (Infrastructure for Spatial Data in Europe), EuroSpec (European Specifications for reference data), EuroRegionalMap (1:250 000 Topographic Database), EuroGlobalMap (Contribution to the Global Map
Informace učitele
Předmět je zakončen zkouškou, při níž student prokáže znalosti základních zdrojů dat pro kartografii a geoinformatiku v ČR, Evropě a světě, a to jak v civilním, tak i soukromém sektoru. Zdůvodní možné postupy a charakterizuje předpoklady pro vznik jednotného digitálních mapového díla v ČR. Prokáže schopnost s analogovými a digitálními daty a informacemi pracovat.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Z8105