Z8105 Mapové zdroje

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (přednášející)
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Filip Leitner (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8105/01: St 15:00–15:50 Z4,02028, F. Leitner
Předpoklady
Z2062 Geografická kartografie || Z2062p Geografická kartografie
Předmět předpokládá základní znalosti o tvorbě map.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/32, pouze zareg.: 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat přehled o stávajících analogových a digitálních zdrojích, jež jsou využívány v kartografii a geoinformatice, včetně zdrojů statistických. Tento přehled je podán ve třech horizontech, a sice ČR, Evropa (země EU a ostatní země) a svět. Pozornost je věnována i integraci dat v rámci prostorových datových a informačních infrastruktur a možnostem využití dat, informací a znalostí ze stávajících prostorově orientovaných globálně orientovaných projektů.
Výstupy z učení
Výstupy z předmětu budou teoretická, metodologická a praktická dovednost využití stávajících a nových mapových zdrojů, zejména v návaznosti na klíčové projekty EU, a to COPERNICUS (dříve GMES) a jeho část INSPIRE. Česká resp. slovenská civilní a vojenská mapová (digitální) díla, jako ZABAGED a Digitální katastr, nové produkty skenerového mapování (např. 4G a 5G) resp. vojenské DRM a produkty z civilního sektoru, jsou klíčovými segmenty využitelnými pro tvorbu map a dalších modelů. Schopnost porozumět realizaci GeoInfostrategie ČR, včetně návaznosti prostorové složky na Registry (zejména RUIAN) a vytvoření digitální mapy veřejné správy, bude jedním z hlavních integrovaných výstupů studentů a absolventů.
Osnova
 • Přehled a struktura zdrojů pro kartografii a geoinformatiku, český (EGON, Základní registry, Geoinfostrategie ČR) a světový (U.N. GGIM, DBAR) kontext
 • Analogové zdroje v kartografii: mapové sbírky, analogová mapová a atlasová díla
 • Státní mapová díla, významná produkce map a atlasů v soukromém sektoru (autoatlasy, turistické mapy, aj.)
 • Digitální zdroje dat; data, informace a znalosti na Internetu; elektronické atlasy. Otevřená data a volně dostupné zdroje dat
 • ČR a budování digitálních datových zdrojů: civilní a vojenský sektor (ZABAGED, DMR, aj.)
 • Jednotné digitální mapové dílo ČR: teoretické předpoklady, koncepce, praktické požadavky; implementace. Digitální katastr.
 • Digitální fotogrammetrie a mapová díla v ČR.
 • Evropa: digitální mapové zdroje v rámci Evropské unie (Eurogeographics, INSPIRE, COPERNICUS)
 • Tvorba, koncepce a implementace Evropské geografické informační infrastruktury
 • Statistické zdroje v ČR, EU (Euroistat aj.) a ve světě (OSN, FAO, aj.)
 • Svět: Globální mapování a Globální prostorová datová infrastruktura. GEO, GEOSS, Future World
 • Svět: Digitální planeta Země a Geografická datová báze OSN. U.N. GGIM, DBAR spatial data. Prostorová data a mapy pro redukci rizik a katastrof
 • Data a informace v „Spatially Enabled Society“.
 • BIG DATA – Velká Data: koncepce, analýza, vizualizace
 • Cvičení je realizováno formou prezentací studentů na omezený počet okruhů vztažených k mapovým zdrojům. Hondotí se nejen úroveň obsahu prezentace, ale také samotný způsob vědecké prezentace. Po skončení prezentace jsou cvičícím kladeny doplňující otázky a na závěr jím vyjádřena konstruktivní kritika pro další rozvoj prezentace daného studenta.
Literatura
 • http://www.gmes.info/
 • http://www.iscgm.org/cgi-bin/fswiki/wiki.cgi
 • Voženílek,V.(2005): Cartography for GIS, Geovisualisation and Map Communication, 1. vyd., Vydavatelstvi Univerzity Palackého, Olomouc, ISBN 80-244-1074-8, 142 s.
 • Peterson, M.P., ed. (2003): Maps and the Internet, Elsevier, International Cartographic Association Series, 468 p. ISBN:0080442013
 • http://www.cuzk.cz
 • VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tematická kartografie. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1988. 298 s. info
Výukové metody
teoretické přednášky, praktická cvičení
V semestru podzim 2020 se tento předmět bude učit netradičně - pouze formou distanční a to včetně cvičení. Přednášky a cvičení budou probíhat v termínech stanovených rozvrhem.
Přednášky i cvičení budou nahrávány. Bude využito programu Microsoft Teams, který má každý student i vyučující k dispozici. https://it.muni.cz/sluzby/microsoft-teams https://it.muni.cz/sluzby/online-vyuka
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou (testem), při níž student prokáže znalosti základních zdrojů dat pro kartografii a geoinformatiku v ČR, Evropě a světě, a to jak v civilním, tak i soukromém sektoru. Zdůvodní možné postupy a charakterizuje předpoklady pro vznik jednotného digitálních mapového díla v ČR. Prokáže schopnost s analogovými a digitálními daty a informacemi pracovat.
Písemná zkouška s výstižnými, pravdivými a stručnými odpověďmi na dané otázky. Doporučuje se návštěva přednášek. Předpokladem ke splnění zkoušky je znalost zdrojů dat zmíněných na přednáškách a v doporučených studijních materiálech.
Zkouška v případě standardní prezenční výuky:
Závěrečný písemný test nebo ústní zkouška.
Zkouška v případě distanční výuky:
Závěrečný písemný test realizovaný elektronicky nebo ústní zkouška online formou videokonference.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z8105