M6370 Speciální matice

Přírodovědecká fakulta
jaro 2001
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Zelinka, Dr. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní pojmy maticové analýzy: blokové matice, permutační matice, Korneckerův součin, některé aplikace Kroneckerova součinu (maticové rovnice AX+XB=C, AXB=C), diferenciální operátory pro matice Foureierova amalýza: Fourierova matice, diskrétní Fourierova transformace, vzorkování periodické funkce (diskretizace), diskrétní výkonová spektrální hustota (periodogram), diskrétní konvoluce a Z-transformace, rychlé výpočetní algoritmy diskrétní Fourierovy transformace a konvoluce Obecné inverzní matice: zobecněná inverze, Moore-Penroseova inverze (existence, konstrukce a výpočetní metody), řešení soustavy lineárních rovnic zobecněnými inverzemi, metoda nejmenších čtverců Aplikace lineární algebry v ekonomii: analýza vstupu-výstupu v ekonomii, Leontiefův model v matematické ekonomii Aplikace maticové algebry ve statistice: variační matice, korelační matice, Wishartova matice, lineární model
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007.