F8302 Kolektivní a kooperativní jevy

Přírodovědecká fakulta
jaro 2004
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (přednášející)
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zdaleka ne všechny jevy, se kterými se při studiu kondenzovaných látek setkáváme, lze vysvětlit pomocí modelů obsahujících nezávislé fermiony (popřípadě bosony) vystavené působení nějakého středního pole. Takové jevy, při jejichž popisu interakce ,,nelze obejít", při kterých se stav systému kvalitativně liší od stavu neinteragujícího souboru částic, nazýváme kolektivní a kooperativní jevy. V přednášce budou probrány některé kolektivní a kooperativní jevy, nejvíce pozornosti bude věnováno supravodivosti. Všimneme si také vysokoteplotních supravodičů a některých aplikací supravodivosti. V závěrečné části přednášky budou vysvětleny příčiny magnetických uspořádání v pevných látkách.
Osnova
  • 1. Úvodní část (a) Kolektivní a kooperativní jevy v kondenzovaných látkách (b) Spontánní narušení symetrie jako východisko pro jednotný pohled na kol. a koop. jevy 2. Boseova-Einsteinova kondenzace a supratekutost (a) Teoretické základy (b) Boseova-Einsteinova kondenzace v atomových plynech (c) Supratekutost v kapalném He 3. Supravodivost (a) Přehled experimentálních poznatků (b) Na cestě k pochopení: termodynamický přístup, teorie bratří Londonů, základní idea Ginsburgovy-Landauovy teorie (c) Základy teorie BCS (d) Josephsonovy jevy v supravodičích a v supratekutém He, kvantová interference v makroskopickém měřítku (e) Vysokoteplotní supravodiče (f) Vybrané aplikace supravodivosti 4. Magnetické interakce v pevných látkách (a) Hamiltonián pevné látky ve Wannierově reprezentaci, přibližné hamiltoniány: Hubbardův hamiltonián, výměnné členy související s 1. Hundovým pravidlem (b) odvození Heisenbergova hamiltoniánu pro izolátory (c) Magnetismus bez lokalizovaných spinů
Literatura
  • CELÝ, Jan. Kvazičástice v pevných látkách. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1977. 283 s. info
  • M. Odehnal, Supravodivost a jiné kvantové jevy (Academia, Praha 1992); D. R. Tilley a J. Tilley, Superfluidity and Superconductivity (IOP, Bristol 1994); P. Mueller a A. V. Ustinov (editoři): V. V. Schmidt, The Physics of Superconductors (Springer, 1997)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.