EN

PřF:Bi7980 Aplikovaná entomologie - Informace o předmětu

Bi7980 Aplikovaná entomologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
Předpoklady
( Bi6760 Entomologie || B6760 Entomologie )&&(! B7980 Aplikovaná entomologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Civilizační a environmentální aspekty entomologie. Paleoentomologie, exobiologie. Biomonitoring. Opylovači. Soudní a armádní entomologie. Suroviny. Bionika. Kulturní entomologie. Lékařská, veterinární, zemědělská a lesnická entomologie. Sklady a domácnosti. Radiace, radioaktivita. Biologická ochrana. Mikroorganismy. Transgenní rostliny. Snižování biodiverzity, ochrana.
Osnova
  • I) VSTUP: Mezioborové vazby. Hmyz jako nejbohatší složka ekosystémů: jeho evoluční úspěch, čím se úspěch projevuje. podíl hmyzu na utváření krajiny: ekosystémy přirozené a antropocenózy, ovlivňování prostředí využívaného člověkem, kolonizace nových území, introdukce. VZÁJEMNÉ INTERAKCE MEZI ČLOVĚKEM A HMYZEM: prostorové, vztahové, funkční vztahy: predátoři, potrava, paraziti, přenašeči, saprofágové, spec.funkce, opylovači (viz III). VYUŽÍVÁNÍ HMYZU ČLOVĚKEM: Hmyz v čase a prostoru: paleoentomologie, význam pro studia evoluce, rekonstrukce klimatu, datování vrstev pro archeologická studia, vazba na lidská sídla, paleoekologie, eutrofizace vod. Exobiologie. II) Hmyz jako indikátor kvality životního prostředí, charakteru a stupně vývoje ekosystémů a jejich změn: 2/1 co je to biodiagnostika, bioindikátor, čím se řídí výběr bioindikátorových organismů, jaké jsou typy bioindikátorů, využití synekologie hmyzu pro indikaci kvality biotopů, využití SQI, indexu pro vyjádření kvality území na příkladě dvoukřídlého hmyzu, bioindikace vlhkostních změn, indikace sukcesních změn, indikace zoogeografických prvků a klimatických změn, biomonitoring chemických změn v přírodě, cv. referáty. Pozn.: údaje týkající se využití hmyzu k bioindikaci znečistění vod viz Aplikovaná hydrobiologie v jarním semestru (Helešic), viz také přednáška ze Zoogeografie v jarním semestru (Vašátko). III) Hmyz ve funkci opylovačů: opylování rostlin hmyzem, chovy opylovačů, cv. návštěva chovné laboratoře (Ptáček). IV) Hmyz jako zdroj inspirace v technických oborech (bionika): spojovací konstrukce, bioluminiscence, chemoreceptory, termoreceptory, fotoreceptory, mechanoreceptory. Soudní a armádní entomologie, cv. materiál k det, příklady entomo-krimi příběhů. V) Hmyz jako zdroj obnovitelných surovin, výroba léčiv a kosmetiky, využití živého hmyzu pro lékařské účely, doplňkový zdroj potravin, chov hmyzu jako koníček, pokusná laboratorní zvířata, krmný hmyz, hmyzí zápasníci a sázky, rybářské mušky, cv. přinést příklady využití, vlastní chovaný hmyz. Hmyz v mytologii, zdroj inspirace v umění, jako přírodní materiál i inspirace v užitém umění, jako symboly v heraldice, hmyz v geografických názvech i jménech osob, ve rčeních a příslovích, hmyz v muzejních i amatérských sbírkách, hmyz v počítačových a fantasy hrách, cv. přinést příklady. VI) VLIV HMYZU NA ČLOVĚKA: Lékařská entomologie lidských obydlí: synantropní dvoukřídlí, krevsající hmyz, další hygienicky významný hmyz. Vnější prostředí urbanocenóz: skládky. Přírodní prostředí. Veterinární entomologie v chovech domácích a hospodářských zvířat, pastviny, stáje, včelstva, cv. determinace parazitů, přinést materiál. Pozn.: údaje týkající se acarologie viz jarní semest III. roč. Speciální parazitologie (Gelnar), jarní semestr Lékařská parazitologie (Ditrich). VII) odhad rodů a orientační určení nejhojnějších jihomoravských komárů (Culicidae). VIII) Zemědělská entomologie, polní kultury, cv. determinace zemědělsky významných druhů. IX) Zemědělská entomologie, zahradnictví, ovocnářství, cv. determinace zemědělsky významných druhů. Problematika boje, signalizace, kontrola. X) Lesnická entomologie, cv. determinace lesnicky významných druhů (hmyz, požerky). XI) Entomofauna potravinářských provozoven, skladišť a domácností, synantropové. Cv. determinace synantropních druhů. SNIŽOVÁNÍ POČETNOSTI HMYZU NECHEMICKOU CESTOU: Radiace, radioaktivita a hmyz, cv. referáty. XII) Vliv mikroorganismů a jejich metabolitů na hmyz. VLIV ČLOVĚKA NA HMYZ: Hmyz a biologická ochrana, selhání biol. ochrany. Transgenní rostliny. Snižování biodiverzity, současné trendy v ochraně druhů, vyhlašování chráněných území na základě skladby entomofauny, obnova biotopů, vysazování vymizelých druhů, ochrana entomofauny v okolních státech, mezinárodní úmluvy.
Literatura
  • Specializovaná učebnice neexistuje a vzhledem k mnohooborovému pojetí kurzu nelze podávat výčet literatury po oborech.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je povinný pro zaměření entomologie, zoologie bezobratlých
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Kurz není povinný pro vertebratology.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.