MAS10c Aplikace statistiky v antropologii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Marie Budíková, Dr. (cvičící)
Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 14:00–14:50 M4,01024, St 15:00–15:50 MP1,01014
Předpoklady
NOW ( MAS01 Aplikovaná statistika I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Statistické vyhodnocení výsledků je neodmyslitelnou součástí antropologických výzkumů. Ve cvičeních si studenti na reálných příkladech ujasní principy základních statistických metod. Poznají situace, kdy lze jednotlivé statistické metody v praxi použít, a budou umět za daných okolností vybrat metodu nejvhodnější. Procvičí si početní dovednosti nutné pro statistické testování hypotéz a zpřehlednění datového souboru. Naučí se pracovat se statistickým softwarem Statistica 10 a na konci kurzu v něm budou schopni základní statistické testy provést.
Osnova
 • 1) Popisná statistika, absolutní četnosti, relativní četnosti, podmíněné relativní četnosti
 • 2) Popisná statistika, výběrový průměr, rozptyl a směrodatná odchylka
 • 3) Typy znaků, znaky nominální, ordinální, intervalové a poměrové
 • 4) Pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost, 1. Bayesův vzorec
 • 5) Binomické rozdělení, Poissonovo rozdělení
 • 6) Normální rozdělení, statistické tabulky
 • 7) T-test, F-test, testování hypotéz
 • 8) Testy normality, Kolmogorov-Smirnovův test, Lillieforsův test
 • 9) ANOVA, mnohonásobné porovnávání
 • 10) Znaménkový test, Wilcoxonův test, Kolmogorov-Smirnovův test
 • 11) Kontingenční tabulka, Fisherův přesný test, Test dobré shody
 • 12) Pearsonův korelační koeficient, Spearmanův koeficient pořadové korelace
 • 13) Pearsonův korelační koeficient, lineární regrese
Literatura
  doporučená literatura
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
  neurčeno
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Popisná statistika. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 52 s. ISBN 978-80-210-4246-9. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Tomáš LERCH. Základní statistické metody. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 180 s. ISBN 80-210-3886. info
Výukové metody
cvičení, 2 hodiny týdně, v první hodině jsou počítány příklady, druhá hodina je věnována práci se statistickým softwarem STATISTICA.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je nutné získat z písemek psaných v průběhu semestru alespoň polovinu bodu. Povoleny jsou 3 absence.
Navazující předměty
Informace učitele
Překročí-li zájem výrazně kapacitu předmětu, budou vytvořeny dvě seminární skupiny o celkové kapacitě 30 studentů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět by si neměli zapisovat studenti matematických studijních oborů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.