XS092 Školský management

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. (přednášející)
Garance
PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 14:00–15:50 G2,02003
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studentům prohloubit orientaci v současném školském systému České republiky, v jeho organizaci, řízení a evaluaci, a také v koncepčních otázkách vzdělávání a výchovy. Měli by si vytvořit přehled o právní problematice ve školství (školská legislativa), znát základy školského (třídního) managementu a být připraveni na týmovou spolupráci v rámci pedagogického sboru školy.
Výstupy z učení
Výstupy z učení představují konkrétní odborné znalosti (teoretické/deklarativní znalosti), dovednosti (aplikace znalostí) a obecné způsobilosti (přenositelné dovednosti/soft skills), které by si absolvent měl v průběhu studia předmětu osvojit. Zachycují minimální standard, kterého musí každý úspěšný absolvent předmětu dosáhnout. Výstup z učení je formulován tak, aby byl měřitelný a ověřitelný při hodnocení studenta. Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie českého školství;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční školské systémy;
- napsat esej definující pluralitní společnost ve vztahu k demokratickým principům českého školství;
- popsat faktory, jež ovlivňují rozhodnutí spotřebitele ke studiu na konkrétní škole (školní klima apod.);
Osnova
  • Školství a školský systém jako obraz stavu společnosti (školství jako politikum), školská politika EU, nejznámější evropské projekty zaměřené na školství a vzdělávání. Školská politika České republiky. Národní program rozvoje vzdělávání ČR a kurikulární dokumenty. Struktura českého školství a vzdělávací systém (síť škol a pedagogických zařízení: školy státní, nestátní a soukromé, jejich specifika). Zřizování škol. Školský management. Řízení školského systému: instituce a nástroje. Financování školství. Marketing školy. Školská legislativa - základní právní dokumenty (Listina lidských práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, Pracovní řád pro učitele, Vyhláška o základní škole, školské zákony). Školní dokumentace (školní řád, třídní kniha, třídní výkaz, katalogové listy, vysvědčení, žákovská knížka, omluvný list, bezpečnostní předpisy - dokumentace). Koncepce práce školy. Tvorba koncepce práce školy a školního vzdělávacího programu. Rámcový vzdělávací program. Evaluace práce školy a jejích výchovně vzdělávacích výsledků. Školní inspekce a dozor. Evaluační nástroje. Image školy. Řízení pracovních týmů a kolektivů. Management a pedagogické sbory. Profesionální kooperace. Peer-kooperace a učitelská sebereflexe (systemické přístupy). Asertivní komunikace prosociální chování řízení kolektivů v podnikatelském duchu. Klima školy a třídy.
Literatura
  • SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín: Ekka, 1996.
  • SPIRIT, M. Učitel a zákoník práce.
  • BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J. a kol. Kapitoly ze školského managementu. Praha: PedF UK, 1998.
  • MRHAČ, J. a kol. Pedagogika V. Ostrava: OU, 1998.
Výukové metody
Výukové metody ve vyučovacím jazyce: teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím materiálů v elektronické podobě
Metody hodnocení
Kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.