Bi7710 Právo a státní správa v ochraně přírody

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 B11/305
Předpoklady
Ochrana přírody (Schlaghamerský) - doporučeno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předpoklady - Ochrana životního prostředí" (Schlaghamerský) - doporučeno
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studentům je podán přehled legislativy ČR v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí a procesní postupy při jejich aplikaci. Jsou seznámeni se zákonnými předpisy na ochranu ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany vod, lesa a přírody. Těžiště přitom spočívá na zákonu 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Všechny zákonné předpisy jsou probírány v aktuálně platném znění.
Cílem předmětu je:
1) získání širokého přehledu o právních předpisech ČR (především té nejvyšší úrovně) dotýkajících se ochrany přírody, krajiny a složek životního prostředí člověka;
2) orientace v těchto předpisech - získání představy jak je daná problematika pojata, členěna, kde hledat konkrétní ustanovení k dílčím otázkám;
3) získání představy o tom jak jsou otázky ochrany přírody a životního prostředí z právního hlediska v praxi řešeny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v procesním postupu orgánů státní správy;
- postihnout rozsah právní úpravy v jednotlivých složkách životního prostředí (ovzduší, odpady, voda, les, příroda);
- rozlišit zákonný a nezákonný postup subjektů práva v jednotlivých složkách životního prostředí;
- aplikovat právní předpisy na charakteristické děje a postupy v jednotlivých složkách životního prostředí;
- předcházet negativním vlivům na životní prostředí při své praktické (řídící) činnosti po absolutoriu.
Osnova
  • Úvod do studia environmentálního práva - Právní systém ČR a EU - Základy veřejné správy - Principy správního práva - Zákon o životním prostředí - Zákon o ochraně přírody a krajiny - Vodní zákon - Lesní zákon - Zákon o posuzování vlivů Vývoj právní úpravy ochrany přírody - Historické počátky u nás i ve světě - První právní dokumenty - Vznik chráněných území - Vývoj ve 20. století Právní úprava ochrany přírody v ČR - Přehled základních právních předpisů - Předmět a účel zákona o ochraně přírody - Systematika zákona o ochraně přírody - Základní pojmosloví Obecná ochrana přírody - Ochrana dřevin - Významné krajinné prvky - Územní systém ekologické stability - Obecná ochrana rostlin a živočichů - Ochrana volně žijících ptáků - Přechodně chráněné plochy - Ochrana a využití jeskyní - Ochrana paleontologických nálezů - Ochrana krajinného rázu a přírodní park Zvláštní ochrana přírody - Památné stromy, - Zvláště chráněné druhy - Zvláště chráněná území - Smluvně chráněná území Evropská právní úprava a CITES - Druhová ochrana - Územní ochrana - Problematika invazních druhů - Problematika CITES Natura 2000 v ČR - Ptačí oblasti - Evropsky významné lokality - Monitoring Subjekty v ochraně přírody - Orgány ochrany přírody - Odborné organizace v ochraně přírody - Kraje, města a obce - Spolky a pozemkové spolky Správní řízení v ochraně přírody - Správní řád - Správní řízení - Správní rozhodnutí - Řádné opravné prostředky - Mimořádné opravné prostředky - Soudní řízení Vlastnické a uživatelské vztahy v ochraně přírody - Vlastnictví přírodních fenoménů - Omezení vlastnických a uživatelských práv - Přístup do krajiny - Vyvlastnění - Spolupráce s vlastníky a uživateli pozemků Ekonomické nástroje v ochraně přírody - Funkce ekonomických nástrojů - Daňová z(ne)výhodnění - Náhrada újmy podle § 13 a § 58 - Finanční příspěvky podle § 68 a § 69 - Zákon o poskytování náhrad škod - Dotační tituly Odpovědnost v ochraně přírody - Správněprávní odpovědnost - Trestněprávní odpovědnost - Odpovědnost za škodu - Odpovědnost za ekologickou újmu
Literatura
  • JANČÁŘOVÁ, Ilona a Jana DUDOVÁ. Ochrana přírody při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území. 1. vyd. Brno: Spisy MU sv.č. 605, 2017. 180 s. ISBN 978-80-210-8838-2. info
  • VOMÁČKA, Vojtěch, Jaroslav KNOTEK, Michaela KONEČNÁ, Jakub HANÁK, Filip DIENSTBIER a Ivana PRŮCHOVÁ. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2017. 676 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-675-3. info
  • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 488 s. učebnice - 516. ISBN 978-80-210-7750-8. info
  • KOLÁŘ, Filip. Ochrana přírody z pohledu biologa : proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2012. 213 s. ISBN 9788073634148. info
  • SKLENIČKA, Petr. Pronajatá krajina. Illustrated by Vojtěch Domlátil, Photo by Markéta Hendrychová. 1. vyd. Praha: Centrum pro krajinu, 2011. 137 s. ISBN 9788087199015. info
  • PRŮCHOVÁ, Ivana, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Filip RIGEL a Radim VIČAR. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. info
  • Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář. Edited by Ladislav Miko - Hana Borovičková. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xvii, 590. ISBN 9788071795858. info
Výukové metody
přednáška + výuka seminárního typu - diskuse
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou odborného výkladu - přenáškou. Předmět je ukončen zkouškou, která probíhá ústně (v případě nárůstu počtu posluchačů může být přistoupeno ke zkoušce písemné).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.