Bi8705 Vědecká práce v botanice a zoologii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi8705/01: St 14:00–14:50 D32/329, J. Danihelka
Bi8705/02: St 15:00–15:50 D32/329, J. Danihelka
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty bakalářského studia ekologické a evoluční biologie, je však otevřen i studentům magisterského studia nebo jiných oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat formální dovednosti a podat praktický návod k efektivní prezentaci vlastních badatelských výsledků, a to formou bakalářské nebo diplomové práce, popř. vědeckého sdělení v časopise. Na praktickou výuku ve cvičeních formou úpravy textů, sestavení abstraktu nebo krátkých prezentací a řízenou kritickou diskusi o vědeckých textech a vystoupeních kolegů bude navazovat samostatná domácí práce.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu budou:
- znát správnou strukturu vědeckých sdělení (článků), bakalářských a diplomových prací;
- schopni sdělit výsledky svého výzkumu uspořádaným a správným způsobem;
- schopni se vyhnout nejhorším jazykovým prohřeškům při popisu výsledků svého výzkumu;
- schopni sestavit formálně správný seznam použité literatury;
- umět sestavit abstrakt své bakalářské práce v češtině, případně v angličtině;
Osnova
 • 1. Obvyklá struktura původních vědeckých sdělení (článků) a jejich nejčastější nedostatky; tabulky a obrazový doprovod.
 • 2. Příprava seznamu literatury a její správné citování v textu i seznamu.
 • 3. Sestavení abstraktu a souhrnu.
 • 4. Je jazyk nepřítel? Čeština v diplomových pracích a vědeckých i populárních sděleních. Jak psát, aby se to dalo číst.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • SPARLING, Don. English or Czenglish? : jak se vyhnout čechismům v angličtině. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 274 s. ISBN 8004253296. info
 • SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Vydání první. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. 197 stran. ISBN 8024608715. info
  neurčeno
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
přednášky
diskuse
samostatná práce studentů a její prezentace
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen udělením zápočtu za aktivní účast. Podmínkou je zpracování cizojazyčného abstraktu a českého souhrnu vlastní bakalářské/seminární nebo diplomové práce a splnění dalšího zadaného úkolu k vybranému tématu (oprava formálních chyb v seznamu literatury, oprava krátkého českého nebo cizojazyčného textu, vědeckého sdělení apod.), jakož i aktivní účast na diskusích k vystoupení učitele a výsledcích práce kolegů.
Informace učitele
Předmět bude ukončen udělením zápočtu za aktivní účast. Podmínkou je zpracování cizojazyčného abstraktu a českého souhrnu vlastní bakalářské/seminární nebo diplomové práce a splnění dalšího zadaného úkolu k vybranému tématu (oprava formálních chyb v seznamu literatury, oprava krátkého českého nebo cizojazyčného textu, vědeckého sdělení apod.), jakož i aktivní účast na diskusích k vystoupení učitele a výsledcích práce kolegů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.