Bi9420 Vegetace a biotopy Evropy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 D31/238
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu je podána charakteristika základních typů evropské vegetace a biotopů podle hlavních vegetačně-geografických regionů. Zvláštní důraz je kladen na ekologii dominantních druhů, zejména dřevin, potenciální přirozenou vegetaci jednotlivých oblastí, biogeografické vazby vůdčích druhů, stanovištní poměry, historii a dynamiku vegetace včetně vlivů člověka. Zdůrazněny jsou také ochranářské aplikace klasifikace biotopů, zejména evropská směrnice o stanovištích, klasifikace biotopů EUNIS a Evropský červený seznam biotopů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- schopen identifikovat hlavní typy evropské vegetace a biotopů v jednotlivých biogeografických oblastech;
- znát nejvýznamnější dominantní rostlinné druhy hlavních typů evropské vegetace a biotopů, jejich ekologii a biogeografii;
- rozumět ekologickým a biogeografickým procesům, které formovaly a stále ovlivňují hlavní evropské ekosystémy a biotopy;
- orientovat se v praktických aplikacích klasifikace biotopů v mezinárodní ochraně přírody.
Osnova
 • 1. Systémy klasifikace evropské vegetace a biotopů: fytocenologický systém (EuroVegChecklist), biotopy evropské směrnice o stanovištích (soustava chráněných území Natura 2000), biotopy bernské konvence (soustava chráněných území Smaragd), klasifikace biotopů EUNIS, Evropský červený seznam biotopů.
 • 2. Vliv abiotických a historických faktorů na biogeografii Evropy, členění Evropy na vegetačně-geografické oblasti.
 • 3. Mediteránní oblast: sklerofylní vždyzelené lesy, mediteránní křoviny a trávníky, pobřežní duny, skály a slaniska.
 • 4. Submediteránní oblast: širokolisté opadavé a jehličnaté lesy, teplomilné opadavé křoviny, teplomilné trávníky.
 • 5. Jihoevropská pohoří: výškové vegetační stupně jižní Evropy, vegetace a biotopy vysokých pohoří Pyrenejského, Apeninského a Balkánského poloostrova a velkých mediteránních ostrovů.
 • 6. Krym a Kavkaz: stepní, lesostepní, submediteránní a horské biotopy Krymu, horské biotopy Velkého a Malého Kavkazu, euxinské, kolchidské a hyrkánské lesy, pouště a polopouště Azarbajdžánu.
 • 7. Step a lesostep: zonální typy východoevropské stepi a lesostepi, lesy lesostepní zóny, podunajská lesostep Rumunska, Bulharska a Panonské pánve.
 • 8. Alpy a Karpaty: historická a současná biogeografie Alp a Karpat, výšková vegetační stupňovitost, horské lesy, biotopy subalpínského a alpínského stupně.
 • 9. Střední Evropa severně od Alp: středoevropské opadavé listnaté lesy, biotopy hecynských pohoří, biotopy Středoevropské nížiny.
 • 10. Atlantská oblast: oceanické opadavé listnaté lesy, vřesoviště, rašeliniště, pobřežní duny, skály a slaniska.
 • 11. Boreální oblast: tajga, rašeliniště, biotopy skandinávských hor a Islandu.
 • 12. Arktická oblast: zonální typy tundry.
 • Studijní materiály
 • https://www.sci.muni.cz/botany/chytry/veg-eu.html
 • https://www.youtube.com/channel/UCRDkHBdF74xLmqozkZ_18Fg
Literatura
  doporučená literatura
 • JANSSEN, John, John S. RODWELL, GARCÍA CRIADO, Susan GUBBAY, T. HAYNES, Ana NIETO, N. SANDERS, Flavia LANDUCCI, Javier LOIDI, Axel SSYMANK, Teemu TAHVANAINEN, Marcos VALDERRABANO, Alicia ACOSTA, M. ARONSSON, G. ARTS, Fabio ATTORRE, Erwin BERGMEIER, R.-J. BIJLSMA, Frederic BIORET, Claudia BITA-NICOLAE, Idoia BIURRUN, M. CALIX, Jorge CAPELO, Andraž ČARNI, Milan CHYTRÝ, Jürgen DENGLER, Panayotis DIMOPOULOS, Franz Sebastian ESSL, Hans GARDFJELL, Daniela GIGANTE, Gianpietro GIUSSO DEL GALDO, Michal HÁJEK, Florian JANSEN, Jan JANSEN, Jutta KAPFER, Alexis MICKOLAJCZAK, José A. MOLINA, Zsolt MOLNÁR, David PATERNOSTER, Agnieszka PIERNIK, B. POULIN, Benoit RENAUX, Joop H.J. SCHAMINÉE, Kateřina ŠUMBEROVÁ, H. TOIVONEN, Tiina TONTERI, Ioannis TSIRIPIDIS, Rossen TZONEV a Milan VALACHOVIČ. European Red List of Habitats - Part 2. Terrestrial and freshwater habitats. 2016. 44 s. ISBN 978-92-79-61588-7. doi:10.2779/091372. URL info
 • MUCINA, Ladislav, Helga BÜLTMANN, Klaus DIERSSEN, Jean-Paul THEURILLAT, Thomas RAUS, Andraž ČARNI, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Wolfgang WILLNER, Jürgen DENGLER, Rosario GAVILÁN GARCÍA, Milan CHYTRÝ, Michal HÁJEK, Romeo DI PIETRO, Dmytro IAKUSHENKO, Jens PALLAS, Fred J. A. DANIËLS, Erwin BERGMEIER, Arnoldo SANTOS GUERRA, Nikolai ERMAKOV, Milan VALACHOVIČ, Joop H. J. SCHAMINÉE, Tatiana LYSENKO, Yakiv P. DIDUKH, Sandro PIGNATTI, John S. RODWELL, Jorge CAPELO, Heinrich E. WEBER, Ayzik SOLOMESHCH, Panayotis DIMOPOULOS, Carlos AGUIAR, Stephan M. HENNEKENS a Lubomír TICHÝ. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science. Wiley, 2016, roč. 19, SUPP 1, s. 3-264. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12257. info
 • Map of the natural vegetation of Europe :scale 1:2 500 000 : explanatory text. Edited by Udo Bohn. Bonn: Bundesamt für Naturschutz, 2003. 655 s. ISBN 3784338372. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky, pokud si předmět zapíšou aspoň čtyři studenti. V semestrech, kdy si předmět zapíše méně studentů, tito studují z přednášek nahraných na kanálu YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRDkHBdF74xLmqozkZ_18Fg a během semestru proběhnou konzultace na základě domluvy vyučujícího a studentů.
Metody hodnocení
Test s otevřenými otázkami prověřujícími znalosti ekologie, rozšíření a dominantních rostlinných druhů hlavních vegetačních formací a biotopů Evropy. Pro úspěšné absolvování je potřeba správně zodpovědět alespoň polovinu otázek.
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/veg-eu/ - https://www.youtube.com/channel/UCRDkHBdF74xLmqozkZ_18Fg
Pokud si předmět zapíše méně než pět studentů, probíhá výuka převážně bezkontaktně s využitím video verzí přednášek umístěných na kanálu YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRDkHBdF74xLmqozkZ_18Fg. Bezkontaktní výuka může být na základě vzájemné dohody učitele a studentů doplněna o konzultační hodiny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.