G6021 Geologie Slovenska

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jozef Hók, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G6020 Regionální geologie ČR II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se seznámí s regionální geologií vnitřních, centrálních i vnějších Západních Karpat. Důraz je kladen na jednotky vyskytující se na území České republiky.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen rozumět a pracovat s terminologií regionální geologie v Západních Karpatech. Stejně tak student bude chápat strukturní koncept jednotlivých jednotek.
Osnova
 • 1.Základní geologické dělení Západních Karpat, vymezení dílčích jednotek.
 • 2. Přehled geologického mapování v prostoru Západních Karpat.
 • 3. Geofyzikální prozkoumanost (průběh Moho, gravimetrie, magnetometrie, tepelný tok).
 • 4. Hlavní zlomové zóny, seismicita.
 • 5.Vnitřní Z. Karpaty - meliatská jednotka, silický příkrov
 • 6. Centrální Z. Karpaty - tatrikum, veporikum, gemerikum
 • 7. Vnější Z. Karpaty - bradlové pásmo, flyšové pásmo, karpatská předhlubeň, vídeňská pánev.
 • 8. Intramontánní molasové pánve.
 • 9. Neovulkanity Západních Karpat.
 • 10. Vývoj Z. Karpat před mezozoikem (D. Plašienka)
 • 11. Vývoj Z. Karpat v mezozoiku (J. Michalík)
 • 12. Vývoj Z. Karpat v terciéru (M.Kováč)
 • 13. Vývoj Z. Karpat v kvartéru
Literatura
  doporučená literatura
 • KOVÁČ, Michal. Alpínsky vývoj Západných Karpát. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 96 s. ISBN 8021007710. info
 • Geologie Moravy a Slezska. Edited by Antonín Přichystal - Věra Obstová - Miloš Suk. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1993. 168 s. ISBN 80-7028-050-6. info
 • MAHEL', Michal. Geologická stavba československých Karpát. 1, Paleoalpínske jednotky. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1986. 503 s. info
 • MIŠÍK, Milan. Geologické exkurzie po Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1976. 359 s. info
Výukové metody
přednáška a cvičení s horninovými vzorky i geologickou mapou
Metody hodnocení
písemný test ze cvičení, závěrečná ústní zkouška
Informace učitele
Výuka proběhne blokově ve dnech: 9. 10., 6. 10. a 4. 12. (pátky), vždy od 9.00 v G1 (počáteční hodina může být změněna podle dopravních možností vyučujícího).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G6021