XS150 Pedagogická psychologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–16:50 G2,02003
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
XS150/01: Út 17:00–17:50 G2,02003
XS150/02: Út 18:00–18:50 Z6,02006
Předpoklady
Absolvování předmětu Psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 43 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 43/43, pouze zareg.: 0/43, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/43
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům širokou škálu témat v oblasti pedagogické psychologie. Podpořit studenty, aby porozuměli psychologickým základům učení, výchovy a vyučování. Podpořit studenty, aby porozuměli zákonitostem učení v jednotlivých fázích vývoje člověka.
Výstupy z učení
Studenti porozumí hlavním pojmům vztažených k disciplíně pedagogická psychologie. Studenti porozumí psychologickým základům učení a naučí se využívat psychologických poznatků při vyučování žáků ve všech vývojových fázích. Studenti dokážou rozlišovat mezi individuálními zvláštnostmi žáků a využívat tuto dovednost v procesu výuky. Studenti se naučí využívat poradenské podpory ve školách.
Osnova
 • Aplikované psychologické disciplíny ve školní praxi. Jejich obsah, postavení v systému psychologických věd a vztah k pedagogice. Pojem pedagogická psychologie, psychologie vzdělávání a výchovy, psychodidaktika. Procesy učení ve vztahu k vývojovým stádiím. Dítě školního věku, dospívající a dospělý - specifika jejich učení a vzdělávání. Kognitivní a intelektové faktory ovlivňující procesy učení. Inteligence a tvořivost. Kognitivní funkce, kognitivní styly, styly učení. Strategie učení, poznávání a ovlivňování učebních strategií a stylů. Osobnost učícího se jako faktor školní úspěšnosti. Motivace žáka, práceschopnost, liknavost. Volní vlastnosti a učení. Možnosti podpory motivace. Poruchy učení a chování a jejich vliv na úspěšnost žáka. Jiné mimointelektové faktory ovlivňující školní úspěšnost žáka. Rodinný kontext. Výchovné styly. Spolupráce učitele a rodičů. Zásady pro komunikaci s rodiči. Vliv širšího sociálního kontextu, postoje žáků ke škole a k učení. Možnosti poznávání faktorů ovlivňujících školní úspěšnost. Pojem pedagogická diagnostika, psychologická diagnostika, pedagogicko-psychologická diagnostika. Diagnostické metody využívané v pedagogické praxi. Poradenský podpůrný systém školám. Školní psychologie, školní poradenství, školský poradenský systém. Spolupráce učitelů, školních psychologů, školních speciálních pedagogů apod. Modifikace chování žáka, řízení školní třídy. Klima třídy a jeho poznávání, možnosti práce se třídou. Psychologie odměn a trestů. Metodická preventivní práce ve škole. Osobnost učitele, kompetence učitele. Zátěž v profesi učitele, pracovní spokojenost a odpovědnost. Učitelé a zdraví. Profesionální rozvoj učitele, kariéra učitele.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
  neurčeno
 • HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 239 s. ISBN 9788073677558. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Translated by Karel Balcar. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 9788073677251. info
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vydání druhé. Praha: Portál, 2009. 636 stran. ISBN 9788073676384. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Školní psychologie v České republice po roce 1989. Československá psychologie, Praha, 2008, LII, č. 5, s. 480-492. ISSN 0009-062X. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. 70 s. ISBN 80-7315-115-4. info
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 807178463X. info
 • PIAGET, Jean. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999. info
 • MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 239 s. ISBN 80-7178-246-7. info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.