Z8338 Kvartérní prostředí

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 11:00–12:50 Z6,02006
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8338/01: St 13:00–13:50 Z6,02006, J. Divíšek, D. Nývlt
Předpoklady
Základní znalosti z fyzické geografie a/nebo geologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příroda v posledních 2,5 milionech letech měla řadu shodných, ale i odlišných rysů od přírody dnešní. Podoba dnešních evropských krajin je především dědictvím vývoje v kvartérním období, a proto poznání problematiky kvartéru je klíčem k pochopení současné krajiny i předpovídání alternativ vývoje v budoucnosti. Předmět se komplexně věnuje problematice změn a vývoje krajiny v období kvartéru (čtvrtohor) v jednotlivých částech světa. Diskutovány jsou otázky stratigrafie (rozdělení) kvartérního období, metody rekonstrukce podoby krajiny v různých obdobích kvartéru, změny a kolísání klimatu, proměny v dynamice eroze a sedimentace, vývoj georeliéfu, půdního pokryvu, rostlinných a živočišných společenstev, problematika změn přírody v tropických a subtropických oblastech a evoluce a šíření člověka a jeho kultury. Důraz je kladen na prezentaci dnešního výrazně interdisciplinárního přístupu ke studiu kvartérní problematiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- chápat vývoj přírodního prostředí a jeho jednotlivých složek během kvartéru;
- vyvětlit příčiny a důsledky klimatických změn vedoucích ke střídání klimatu na různých časových škálách;
- aplikovat získané poznatky pro vlastní výzkumný projekt.
Osnova
 • 1. Vymezení kvartéru, zvláštnosti kvartéru, principy členění (stratigrafie) kvartéru, historie výzkumů
 • 2. Metody studia proměn kvartérní krajiny, geomorfologické, litologické a biologické důkazy změn krajiny, datovací metody.
 • 3. Proměnlivost klimatu v kvartéru, kvartérní klimatické cykly, příčiny proměnlivosti kvartérního klimatu.
 • 4. Zalednění pevnin a oceánů během kvartéru, změny zalednění a permafrostu.
 • 5. Vývoj georeliéfu v kvartéru, charakteristické tvary reliéfu, dominantní geomorfologické procesy středních zeměpisných šířek.
 • 6. Vývoj a změny půdního pokryvu v kvartéru, paleopedologie.
 • 7. Proměny vegetačního krytu krajiny v pleistocénu a holocénu.
 • 8. Kvartérní fauna, vymírání druhů v kvartéru a kontinuita živočišných společenstev.
 • 9. Proměny kvartérní krajiny.
 • 10. Vývoj člověka, migrace a šíření člověka, geoarcheologie, vývoj lidské kultury.
Literatura
  povinná literatura
 • EHLERS, Jürgen, Philip D. HUGHES a Philip L. GIBBARD. The ice age. First published. West Sussex, UK: Wilex Blackwell, 2016. xiii, 548. ISBN 9781118507803. info
 • LOWE, J. J. a M. J. C. WALKER. Reconstructing quaternary environments. Third edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. xxviii, 53. ISBN 9780131274686. info
  doporučená literatura
 • LOŽEK, Vojen. Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007. 198 s. ISBN 9788073630959. info
 • BEZVODOVÁ, Bohumila, Jaromír DEMEK a Antonín ZEMAN. Metody kvarterně geologického a geomorfologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 207 s. + 1. info
 • ZEMAN, Antonín a Jaromír DEMEK. Kvartér : geologie a geomorfologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 192 s. + 1. info
 • LOŽEK, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 372 s., xx. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek doplněných cvičeními, ve kterých posluchači představí krátké prezentace na vybrané téma. Ke každému přednáškovému bloku bude doporučována další studijní literatura.
Metody hodnocení
Přednáška v rozsahu 2 hod týdně.
Cvičení
Hodinová dotace na cvičení bude využita ke studentským prezentacím vybraných témat, která budou hodnocena.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.