Bi7461 Diplomová práce z Experimentální biologie rostlin I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/9/0. 9 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jaroslava Dubová, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (cvičící)
Mgr. Peter Váczi, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi6082 Bc. SSZ ze Speciální biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů následujících) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky.
Výstupy z učení
Tvorbou diplomové práce se studenti naučí:
- pracovat s odbornou literaturou;
- uspořádat, kombinovat, analyzovat, shrnout, zhodnotit a reprodukovat odborné informace;
- vytvářet odborný text ve formě obvyklé pro daný obor;
- analyzovat předložený problém, navrhovat a kriticky hodnotit jeho řešení;
- vytvářet experimentální design a realizovat samostatně zadané experimenty;
- integrovat teoretické znalosti do experimentální práce;
- provádět metody specifické pro dané téma;
- analyzovat výsledky pomocí statistických a grafických metod;
- formulovat vlastní výsledky a názory, kritizovat je a diskutovat s literaturou;
- prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické vědecké práce;
- přispívat k výzkumu v daném tématu.
Osnova
  • Studenti se průběžně schází se školitelem a domlouvají se na dalším postupu a konzultacích.
  • Studenti se individuálně či společně naučí pracovat s internetovými databázemi a zásadám práce s vědeckou literaturou, psaní odborného textu a citačními zásadami.
  • Ve spolupráci se školitelem studenti plánují experimenty a samostatně je realizují.
  • Studenti samostatně zpracovávají diplomovou práci pod vedením školitele.
Literatura
  • SYNEK, Miloslav a Helena SEDLÁČKOVÁ. Diplomová práce : (metodický návod jak psát diplomové a seminární práce). 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 52 s. ISBN 8070797967. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury a práce s ní (práce s internetovými literárními databázemi), příprava diplomové práce. Experimentální práce v laboratoři či výzkumná práce v terénu. Samostatná práce studentů pod vedením školitele.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.