MP505Zk Právo duševního vlastnictví

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (pomocník)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Rozvrh
Út 11:10–12:40 136, Út 11:10–12:40 030
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Na konci přednáškového kurzu má být student schopen: teoreticky vysvětlit právní systém a strukturu českého práva duševního vlastnictví, jakož i jeho prameny, ústavní a morální základy, a to v současném, dějinném, mezinárodním a komunitárním kontextu se zaměřením na český právní řád, zejména soukromoprávní, a se zaměřením na právní doktrínu a judikaturu; pojmenovat, popsat, teoreticky vysvětlit, rozlišit, seřadit a analyzovat jednotlivá absolutní i relativní práva duševního vlastnictví, jakož i legální pojmové znaky jednotlivých chráněných předmětů duševního vlastnictví a jejich právní souběhy; teoreticky porozumět používání obecných právních pojmů, a to dobré víry, dobrých mravů apod., a jejich významu v právech duševního vlastnictví; teoreticky porozumět zápisnému principu některých práv a přehledově být seznámen s institucionálním základem veřejné správy průmyslového vlastnictví a odrůdových práv; porozumět právnímu nakládání s chráněnými předměty duševního vlastnictví, zejména porozumět smluvním licencím, zákonným licencím a úředním licencím co do jejich účelu, obsahu, formy a systematiky; porozumět obchodním a alternativním modelům nakládání s duševním vlastnictvím z hlediska jejich právní podstaty a umět je porovnat; teoreticky vysvětlit, analyzovat a posoudit právní strategii vymahatelnosti práv duševního vlastnictví; znát jednotlivé právní nároky vyplývající z práv duševního vlastnictví a způsoby jejich uplatňování; teoreticky vysvětlit a posoudit základní právní argumentaci zaměřenou na ochranu práv duševního vlastnictví; a to vše zejména s ohledem na právo autorské a práva související s právem autorským, právo patentové a užitně vzorové, právo průmyslových vzorů, právo odrůdové, právo známkové, práva zeměpisných označení a právo doménových jmen;
Osnova
 • Úvod do studia práva duševního vlastnictví: účel, dějiny, systém, prameny, mezinárodní organizace (WIPO. WTO, EPO, UNESCO), ústavní a mravní základy, přehled veřejné správy průmyslového vlastnictví a odrůdových práv, a to z hlediska zápisných práv
 • Základní pojmové prvky chráněných předmětů
 • Výkon práv duševního vlastnictví (licenční právo)
 • Vymahatelnost práv duševního vlastnictví (všeobecné zásady, nároky a způsoby jejich uplatňování)
 • Práva průmyslového vlastnictví včetně práva patentového, průmyslově vzorového a práv na označení aj.
 • Právo autorské a práva související včetně kolektivní správy těchto práv
Literatura
  povinná literatura
 • TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví (1). Lidskoprávní základy. Licenční smlouva. 2., upravené. Brno: Jan Šabata, 2007. 200 s. Učebnice, sv. 1. ISBN 978-80-7239-206-3. info
 • TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví. Česká právní ochrana. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2006. 114 s. Učebnice, díl 2. ISBN 80-7239-198-4. info
 • TELEC, Ivo. Právo duševního vlastnictví. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • HAJN, Petr, Roman HORÁČEK a Karel ČADA. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. xxiv, 424. (Právnické učebnice). ISBN 8071798797. info
 • SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. 212 s. ISBN 8086920089. info
  doporučená literatura
 • ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo : zákon, komentáře, vzory a judikatura. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. viii, 196. ISBN 8025110907. info
 • Knappová, M. - Švestka, J. et al: Občanské právo hmotné, 3. vyd., Praha: ASPI 2002, sv. 3, část Autorské a patentové právo.
 • TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví : dodatek k právu k počítačovým programům. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2002. 21 s. ISBN 8072391062. info
  neurčeno
 • TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: Verlag C. H. Beck, 2007. 989 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4. info
 • Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář. Edited by Roman Horáček. 2., podstatně dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xvi, 527. ISBN 9788074000584. info
 • TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1994. 344 s. ISBN 808576511X. info
Výukové metody
přednášky včetně presentací; účast studentů je dobrovolná;
Metody hodnocení
Písemná zkouška - test s použitím právních předpisů; bodové hodnocení spočívá v kladných bodech za zcela správné odpovědi na 17 otázek typu tematických "hnízd"; vždy 2 otázky mají po 2 bodech a vždy 15 otázek má po 1 bodu podle stupně obtížnosti; úspěšnost nejméně 55%.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012.