MP410Zk Občanské právo III

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Bc. Luboš Brim (pomocník)
Mgr. Miloslav Hrdlička (pomocník)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
( MP311Z Občanské právo II || CM401Z Občan. právo II || MP401Z Občanské právo II || CM311Z Občanské právo II ) && ( NOW ( MP410Z Občan. právo III cv. ) || MP410Z Občan. právo III cv. || CM410Z Občan. právo III cv. || MP501Z Občan. právo III cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zejména: -definovat základní pojmy závazkového práva a zařadit je do systému občanské právo (systému soukromého práva) -zorientovat se v IV. části občanského zákoníku; - porozumět (abstraktní) obecné části závazkového práva v širších souvislostech -charakterizovat jednotlivé smluvní typy obsažené v ObčZ; - porozumět problematice závazků z deliktů a quasideliktů; - motivovat studenty, aby sledovali aktuální tendence vývoje občanského práva (vč. judikatury) v rámci České republiky a změny, ke kterým dochází
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen: • Porozumět základním pojmům a institutům a vysvětlit je ve vazbách na další odvětví soukromoprávní sféry; • Použít informace o jednotlivých institutech k řešení konkrétních situací; • Předkládat racionální návrhy na jejich řešení; • Interpretovat předpisy občanského práva v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
  • Závazkové právo.
  • Zajištění, změna a zánik závazků.
  • Jednotlivé smluvní typy.
  • Závazky z protiprávních úkonů.
  • Závazky z bezdůvodného obohacení.
  • Aktuální otázky legislativy a praxe.
Literatura
Výukové metody
Výuka je prováděna formou přednášek (1x týdně), na které navazuje seminář (1x týdně – viz MP410Z). Přednášky mají účel poznávací, v závěru výuky seznamují posluchače s nejnovějšími trendy v legislativě a v judikatuře.
Metody hodnocení
Povinná výuka. Průběžná domácí příprava.
Předmět je ukončen zkouškou složenou z písemného testu a následné ústní zkoušky. Úspěšné složení písemného textu je nutným předpokladem pro ústní zkoušku. Při ústní zkoušce student prokazuje v dialogu s učitelem svoje znalosti. Hodnocení provádí učitel na základě správnosti a úplnosti odpovědí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/MP410Zk