MP311Zk Absolutní majetková práva

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Josef Bártů (cvičící)
Mgr. Bc. Luboš Brim, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Holubář, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Mertelová (cvičící)
JUDr. Kateřina Hájková, LL.M. (pomocník)
Mgr. Jakub Slavík (pomocník)
Mgr. Zuzana Vlachová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Předpoklady
MP214Zk Občanské právo – obecná část || MP214Z Občanské právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu má být student schopen zapamatovat si, pochopit, vysvětlit a použít následující instituty, principy a pojmy: (1) systém a struktura absolutních majetkových práv, věcná práva, pojem, druhy, principy, odlišnosti věcných práv a práv duševního vlastnictví; (2) držba, detenci, vlastnické právo (pojem, obsah, předmět, sousedská práva, nabývání vlastnického práva); (3) spoluvlastnictví, podílové spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví, přídatné, společenství jmění; (4) věcná práva k cizím věcem, právo stavby, zástavní právo, věcná břemena; (5) správa cizího majetku, (6) dědické právo, předpoklady dědění, pořízení pro případ smrti, dědění ze zákona, nepominutelný dědic, povinný díl.
Výstupy z učení
Na konci kurzu má být student schopen: (1) zapamatovat si, pochopit a vysvětlit systém a strukturu absolutních majetkových práv upravených v občanském zákoníku, (2) zapamatovat si, pochopit a vysvětlit jednotlivé věcně právní instituty (3) použít znalosti ohledně jednotlivých věcně právních institutů na praktických příkladech, (4) zapamatovat si, pochopit a vysvětlit správu cizího majetku, (5) zapamatovat si, pochopit, vysvětlit a na praktických příkladech použít jednotlivé instituty dědického práva.
Osnova
  • Program přednášek: 1) Absolutní majetková práva, věcná práva, pojem, druhy, principy, odlišnosti PDV 2) Držba, detence, vlastnické právo (pojem, obsah, předmět) 3) Vlastnické právo, sousedská práva 4) Nabývání vlastnického práva 5) Spoluvlastnictví, podílové spoluvlastnictví 6) Bytové spoluvlastnictví, přídatné, společenství jmění 7) Věcná práva k cizím věcem, právo stavby 8) Zástavní právo 9) Věcná břemena 10) Správa cizího majetku 11) Dědické právo, pojem, zásady, předpoklady dědění 12) Pořízení pro případ smrti 13) Dědění ze zákona, nepominutelný dědic, povinný díl Program seminářů: 1. Úvodní opakování z Občanské právo - Obecná část 2. Opakování - věc v právním smyslu 3. Absolutní majetková práva, pojem, druhy, principy 4. Držba, vlastnické právo a jeho limity, sousedská práva 5. Nabývání vlastnického práva 6. Spoluvlastnictví, podílové spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví 7. Věcná práva k cizím věcem, právo stavby, věcná břemena 8. Zástavní právo 9. Věcná břemena 10. Správa cizího majetku 11. Dědické právo, pojem, zásady, předpoklady dědění, pořízení pro případ smrti 12. Dědění ze zákona, nepominutelný dědic, povinný díl
Literatura
  • Spáčil, J. a kol. Věcná práva. Katastr nemovitostí. Správa cizího majetku, 2. vyd. C.H. Beck, 2022
  • Chalupa, Ivan, David Reiterman a Martin Muzikář. Dědické právo: základy soukromého práva. IX. V Praze: C.H. Beck, 2018
Výukové metody
Výuka probíhá formou interaktivních cvičení, přičemž je akcentována dovednostní složka (schopnost právní argumentace, řešení příkladů, procvičovací testy, práce s judikaturou a její kritický rozbor). Od studentů se dále očekává aktivní domácí příprava - studium příslušné materie a sylabů. Komunikační platformou mezi vyučujícími a studenty je interaktivní osnova předmětu v Informačním systému MU, kde jsou zveřejněny studijní materiály, studijní sylaby, příklady, judikáty, odpovědníky a případné prezentace z cvičení.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou, která se skládá z písemného testu a ústního přezkoušení. Ke zkoušce mohou být připuštěni studenti, kteří mají splněnou docházku v seminářích, jsou aktivní v seminářích a získají potřebný počet bodů za aktivity v hodině a ze dvou průběžných testů.
Navazující předměty
Informace učitele
viz Interaktivní osnova předmětu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.