MP504Z Mezinárodní právo soukromé I

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lukáš Grodl, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Jan Hodermarsky (pomocník)
Mgr. Patrik Provazník (pomocník)
JUDr. Kristina Sedláková Salibová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva – Právnická fakulta
Předpoklady
Základním předpokladem pro zahájení studia předmětu Mezinárodní právo soukromé I je alespoň částečná znalost práva občanského a obchodního. Ta není určena formálními předpoklady, nicméně je doporučena.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Mezinárodní právo soukromé I poskytuje základní přehled problémů a norem týkajících se obecné části této disciplíny. Cílem předmětu je porozumět právní regulaci přeshraničních vztahů. V rámci tohoto hlavního cíle mohou být jednotlivé cíle formulovány následovně: porozumět historii MPS, porozumět doktrínám MPS, porozumět obecné části MP, být schopen pracovat s prameny MPS, porozumět koliznímu právu v různých oblastech MPS. Na konci tohoto kursu by měl být student schopen užívat různé prameny MPS a řešit jednoduché příklady z dané oblasti.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu: - získá znalosti základních principů a předpisů MPS - schopen určit základní situace vázané na soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem - pochopit základní principy tvořící disciplínu mezinárodního práva soukromého - uchopit evropskou perspektivu mezinárodního práva soukromého - uchopit aplikaci vyžadovaných znalosti k identifikaci a řešení konkrétních problémů, které vznikají v oblasti mezinárodních vztahů
Osnova
  • Mezinárodní právo soukromé I Přednášky z MPS I jsou tradičně zaměřeny nikoli na prohloubení materie učebnicové, nýbrž na výklad materie a pochopení materie tak, aby ji v následných částech byli studenti schopna aplikovat na konkrétní situace. I. Mezinárodní právo soukromé vývoj discipliny, vývoj doktrín. II. Prameny mezinárodního právo soukromého vnitrostátního původu, evropského původu, mezinárodního původu. Vztahy pramenů. Právo soukromé a právo veřejné v mezinárodním prostředí. III. Řešení konfliktů právních řádů. Metoda kolizní a metoda přímá jako základní metody evropského pojetí řešení konflikt IV. Metoda kolizní. Kolizní norma. Hraniční určovatelé. V. Metoda kolizní obecná část. Kvalifikace. VI. Metoda kolizní obecná část. Zpětný a další odkaz. VII. Veřejný pořádek. Výhrada veřejného pořádku. VIII. Mezinárodně kogentní normy IX. Zvláštní část kolizního práva. Vybrané instituty obecné části občanského práva. Kolizní závazkové právo. Nařízení Řím I. X. Kolizní věcná práva. XI. Kolizní problematika deliktů. Nařízení Řím II. XII. Kolizní problematika rodinného a manželského práva. XIII. Kolizní problematika dědického práva. Podrobná osnova s uchopením materiálů a času je uvedena v interaktivní osnově k tomuto předmětu. Oproti této obecně dané se může v konkrétním semestru lišit v návaznostech a uchopení některých otázek.
Literatura
    doporučená literatura
  • Interaktivní osnova k předmětu obsahující další materiály.
  • Bogdan, M. Concise Introduction to EU Private International Law, Europa Law Publishing, 2016
Výukové metody
Teoretická příprava, seminář, přednáška, e-learning, samostudium.
Metody hodnocení
Písemný test - průběžně. V případě jeho nesplnění potom závěrečný test. Test se zaměřuje na komplexní uchopení látky prvého semestru na vzorovém příkladu. Podrobnosti jsou v aktuálním roce uvedeny v interaktivní osnově.
Navazující předměty
Informace učitele
STUDENTI ISP - MPS I. Student je povinen se přihlásit do zvláštních skupin pro studenty ISP. Vyučující určený pro tento předmět zadá individuálně nebo do IS MUNI podmínky pro získání zápočtu. V ISP se předpokládá možnost účastnit se online výuky - e-learning, kde bude propojeno cvičení s přednáškou. Podmínky pro konkrétní semestr jsou uvedeny v interaktivní osnově pro cvičení.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: U všech studentů je vyžadováno složení zápočtového testu.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Prerekvizita pro Mezinárodní právo soukromé II.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.