MP510Zk Civilní právo procesní II

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Jan Holas (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Pondikasová (přednášející)
Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Lavická (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra civilního práva procesního - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra civilního práva procesního - Právnická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 025
Předpoklady
( NOW ( MP510Z Civilní právo procesní II sem ) || MP510Z Civilní právo procesní II sem || MP603Z OPP II sem ) && ( MP503Z Občan. p. procesní I || MP413Z Civilní právo procesní I || CM413Z Občan. p. procesní I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámení studentů s opravnými systémy a opravnými prostředky v rámci civilního procesu a dalšími základními druhy civilního řízení (řízení exekuční, řízení insolvenční, řízení rozhodčí); Součástí výuky je seznámení se základní strukturou organizace a činnosti justice, advokacie a notářství.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět všem pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických a teoretických souvislostech; Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací; Samostatně vytvořit procesní podání; Předkládat racionální návrhy na řešení procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace; Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Soudní rozhodnutí.
 • Rozsudek.
 • Platební rozkaz.
 • Nesporná řízení.
 • Náklady řízení.
 • Opravné systémy a opravné prostředky.
 • Odvolání.
 • Mimořádné opravné prostředky.
 • Řízení podle části V. OSŘ.
 • Správní soudnictví.
 • Alternativní způsoby řešení sporů.
Literatura
  doporučená literatura
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 332). ISBN 80-210-3271-5. info
 • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 7. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014. 621 s. ISBN 9788072019403. info
  neurčeno
 • MACUR, Josef a Jaruška STAVINOHOVÁ. Úvod do teorie občanského práva procesního. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 110 s. ISBN 8021000996. info
Výukové metody
V průběhu semestru jsou vyžadovány domácí písemné práce. Přednášky jsou nepovinné, semináře jsou povinné. Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, při nichž je využíváno řady metod - např. diskuse, skupinových projektů, domácích písemných prací, studia literatury a judikatury, účasti na soudních jednáních, průběžných testů.
Metody hodnocení
Zkouška má ústní formu. Použití právních předpisů je vyloučeno.
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtu pro posluchače ISP viz interaktivní osnova garanta předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MP510Zk