MP113Zk Teorie práva I

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Martin Hapla, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (přednášející), prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (zástupce)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Michal Malaník, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Linda Tvrdíková (přednášející)
JUDr. Mgr. Jakub Valc, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (cvičící)
JUDr. Michal Malaník, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Veronika Žolnerčíková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 20. 9. až Pá 17. 12. Út 16:00–17:40 140
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP113Zk/01: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 10:00–11:40 025, M. Hapla
MP113Zk/02: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 10:00–11:40 126, J. Valc
MP113Zk/03: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 8:00–9:40 124, M. Škop
MP113Zk/04: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 16:00–17:40 258, T. Smejkalová
MP113Zk/05: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 8:00–9:40 131, M. Hapla
MP113Zk/06: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 8:00–9:40 215, J. Valc
MP113Zk/07: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 10:00–11:40 258, M. Štěpáníková
MP113Zk/08: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 10:00–11:40 160, L. Tvrdíková
MP113Zk/09: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 12:00–13:40 258, T. Smejkalová
MP113Zk/10: Po 27. 9. až Pá 17. 12. St 12:00–13:40 S125, L. Tvrdíková
MP113Zk/11: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 18:00–19:40 258, J. Valc
MP113Zk/12: Po 27. 9. až Pá 17. 12. St 14:00–15:40 129, L. Tvrdíková
MP113Zk/13: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 14:00–15:40 258, T. Smejkalová
MP113Zk/14: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 12:00–13:40 259, J. Valc
MP113Zk/15: Po 27. 9. až Pá 17. 12. St 16:00–17:40 S125, L. Tvrdíková
MP113Zk/16: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 18:00–19:40 126, M. Hapla
MP113Zk/17: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 8:00–9:40 034, T. Smejkalová
MP113Zk/18: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 10:00–11:40 258, M. Škop
MP113Zk/19: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 16:00–17:40 025, M. Hapla
MP113Zk/20: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 18:00–19:40 129, T. Smejkalová
MP113Zk/21: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 12:00–13:40 025, M. Škop
MP113Zk/22: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 12:00–13:40 042, R. Polčák
MP113Zk/23: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 14:00–15:40 148, J. Valc
MP113Zk/24: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 16:00–17:40 148, J. Valc
MP113Zk/25: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 16:00–17:40 030, T. Smejkalová
MP113Zk/29: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 8:00–9:40 160, L. Tvrdíková
MP113Zk/30: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 12:00–13:40 025, L. Tvrdíková
MP113Zk/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Škop
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu : rozumí základním právním pojmům, institutům a principům interpretuje právní předpisy analyzuje právní řád a jeho funkce kategorizuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů využívá obecnou právní terminologii ovládá základy právního myšlení a práci s právními texty
Osnova
 • Pojem, podstata a funkce práva, systém práva, systém právní vědy. Prameny práva. Právní norma, pojem, struktura a prvky. Klasifikace právních norem a jejich vlastnosti. Interpretace práva. Formy realizace právních norem, pojem právního vztahu. Právní skutečnosti jako předpoklady právního vztahu. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu. Aplikace práva. Právní odpovědnost. Právní stát jako vyjádření vztahu státu a práva. Stěžejní metodologické přístupy k právu. Působení práva ve společnosti, právo a hodnoty, legitimita práva.
Literatura
  povinná literatura
 • HARVÁNEK, Jaromír. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 439 s. Právo. ISBN 978-80-7380-458-9. info
  doporučená literatura
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247. ISBN 3406401775. info
 • VEČEŘA, Miloš, Libor HANUŠ, Jaromír HARVÁNEK, Drahomíra HOUBOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP a Roman VANĚK. Sbírka příkladů z teorie práva. / Miloš Večeřa ... [et al.]. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005. 387 s. ISBN 8073571161. info
 • VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 106 + CD. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 2. ISBN 80-210-3514-5. info
 • ŠKOP, Martin a Petr MACHÁČ. Základy právní nauky. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-709-4.
 • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 8. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-838-9.
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek a seminářů. Přednášky kladou především důraz na teoretickou přípravu studentů. Na přednášky navazují seminární cvičení, které se zaměřují na praktickou aplikaci získaných poznatků včetně pochopení základních kategorií, vztahů a právního myšlení. V rámci seminárních skupin se budou studenti podílet na týmové spolupráci při řešení modelových situací a rozboru jednotlivých judikátů. Součástí seminářů bude vypracování průběžných úkolů a jejich prezentace.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška. Předpokladem k přistoupení ke zkoušce bude splnění průběžných úkolů: esej, prezentace, průběžný test, aktivní účast na semináři. Písemná zkouška se skládá z testových nebo otevřených otázek, pro její absolvování je nezbytné správně odpovědět minimálně na 60%. V ústní části bude přihlédnuto k dosaženému výsledku. Student musí prokázat schopnost formulovat své poznatky v základních právních pojmech. Popsat a analyzovat fungování právního řádu,interpretovat právní texty a kategorizovat právní normy.
Informace učitele
Podmínkou pro získání zápočtu pro individuální studijní plán je zpracování písemné práce v rozsahu minimálně 8 stran na jedno ze základních témat nebo jeho část, opatřené úvodem, kde je stanoven cíl práce, závěrem a citacemi z použité literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MP113Zk