EN

PrF:CM113Z Teorie práva sem - Informace o předmětu

CM113Z Teorie práva - seminář

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (přednášející), prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (zástupce)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (cvičící), JUDr. Roman Vaněk, Ph.D. (zástupce)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM113Z/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. St 9:35–11:05 148, T. Sobek
CM113Z/02: Po 29. 9. až Pá 19. 12. St 11:10–12:40 148, L. Hlouch
CM113Z/03: Po 29. 9. až Pá 19. 12. Pá 9:35–11:05 131, M. Škop
CM113Z/04: Po 29. 9. až Pá 19. 12. Pá 11:10–12:40 131, J. Harvánek
CM113Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harvánek
Předpoklady
NOW ( CM113Zk Teorie práva )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu : rozumí základním právním pojmům, institutům a principům interpretuje právní předpisy analyzuje právní řád a jeho funkce kategorizuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů využívá obecnou právní terminologii ovládá základy právního myšlení a práci s právními texty
Osnova
 • Pojem, podstata, funkce práva. Stát a právo. Pravotvorba, normotvorba. Prameny práva. Normativní smlouvy jako prameny práva. Právní norma I. (pojem, prvky, struktura). Právní norma II. (vlastnosti právních norem). Realizace práva, právní vztahy. Právní a sociální stát. Právní úkony. Aplikace práva. Interpretace práva. Právní odpovědnost. Systém a záruky práva.
Literatura
  povinná literatura
 • HARVÁNEK, Jaromír. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 439 s. Právo. ISBN 978-80-7380-458-9. info
  doporučená literatura
 • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 343 s. ISBN 9788073800239. info
  neurčeno
 • GERLOCH, Aleš, Pavel HUNGR a Vladimír ZOUBEK. Základy teorie práva a právního státu. 2. rozš. a dopl. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 1995. 210 s. info
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
 • HUNGR, Pavel a Alexandra KRSKOVÁ. Psychologické aspekty působení práva. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1985. 185 s. info
 • HUNGR, Pavel a Jozef PRUSÁK. Objektivní a subjektivní právo : vybrané problémy. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1983. 153 s. info
 • KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné problémy. 1. vyd. Praha: Linde, 1998. 462 s. ISBN 8072011405. info
 • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 141 s. Právo a současnost ; sv. 9. ISBN 80-859-6420-1. info
 • WEINBERGER, Ota. Norma a instituce : (úvod do teorie práva). Translated by Pavel Hungr. Vyd. 1,. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 217 s. ISBN 8021011238. info
 • WEINBERGER, Ota. Alternativní teorie jednání : zároveň kritický rozbor praktické filozofie Georga Henrika von Wrighta : Alternative Handlungstheorie : gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit Georg Henrik von Wrights praktischer Philosophie (Orig.). Translated by Karel Hlavoň. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1997. 278 s. ISBN 80-7007-096-X. info
Výukové metody
Seminář, diskuze
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška. Písemná zkouška se skládá z testových otázek, pro její absolvování je nezbytné správně odpovědět minimálně na 60%. V ústní části bude přihlédnuto k dosaženému výsledku. Student musí prokázat schopnost formulovat své poznatky v základních právních pojmech. Popsat a analyzovat fungování právního řádu,interpretovat právní texty a kategorizovat právní normy.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínkou pro získání zápočtu pro individuální studijní plán je zpracování písemné práce v rozsahu minimálně 8 stran na jedno ze základních témat nebo jeho část, opatřené úvodem, kde je stanoven cíl práce, závěrem a citacemi z použité literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/CM113Z