MP104Zk České a československé právní dějiny

Právnická fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Božena Vykopalová
Rozvrh
St 8:00–9:30 136, St 9:35–11:05 140
Předpoklady
NOW ( MP104Z České právní dějiny - sem ) || MP104Z České právní dějiny - sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen následujícího:;
Pochopení a osvojení základních charakteristických rysů vývoje českého práva od počátků jeho existence v 8.-9. století do konce 20. století;
Rozpoznání pramenů českého práva, procesu jeho tvorby a aplikace;
Rozlišení a vymezení přechodu od právního partikularismu prostřednictvím unifikace česko-rakouského práva k jeho moderním formám, legislativě a právní praxi;
Identifikace vlivu cizích práv na české právo - recepce práva římského, vliv německého a římsko-kanonického práva;
Porozumění logice proměn, jimiž české právo prošlo ve své tisícileté genezi;
Osnova
 • Počátky českého státu a práva a jeho další vývoj v epoše feudalismu.
 • Vývoj českého práva, právní prameny, právní partikularismus, tvorba práva a jeho aplikace.
 • Významné právní památky, vliv cizích práv, unifikace česko-rakouského práva, moderní kodifikace.
 • Revoluční rok 1848 a jeho význam pro vývoj státu a práva.
 • Ústavní vývoj rakousko-uherské monarchie.
 • Formování moderního právního systému.
 • Vznik I. ČSR.
 • Ústavní a právní vývoj I. ČSR.
 • Vývoj státní správy a samosprávy.
 • Druhá ČSR.
 • Období nesvobody.
 • Koncepce poválečného uspořádání Československa.
 • Poválečná obnova 1945 až 1948.
 • Constitutional and legal development (1948 - 1992)
Literatura
 • VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 684 s. ISBN 9788073801274. info
 • MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003. 673 s. ISBN 8072014331. info
 • SCHELLE, Karel, Ondřej HORÁK, Marta KADLECOVÁ, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Praktikum českých právních dějin. Karel Schelle a kolektiv: Praktikum českých právních dějin. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 278 s. Právo. ISBN 978-80-7380-201-1. info
Výukové metody
Výuka ve formě nepovinných přednášek a povinných seminářů probíhá jeden semestr (1.semestr v prvním ročníku).
Metody hodnocení
Zkouška je ústní. Zkušební otázky jsou zveřejněny v IS. Student odpovídá na dvě otázky, obě třeba odpovědět alesoň na 50%
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2010/MP104Zk