MP201Zk České a československé právní dějiny novověku

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
JUDr. David Kolumber, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Dobeš (cvičící)
Mgr. Jan Kabát (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 26. 2. až Pá 24. 5. St 18:00–19:40 140
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP201Zk/01: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 12:00–13:40 257, D. Kolumber
MP201Zk/02: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 18:00–19:40 126, M. Dobeš
MP201Zk/03: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 16:00–17:40 126, M. Dobeš
MP201Zk/04: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 16:00–17:40 257, J. Kabát
MP201Zk/05: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Po 18:00–19:40 257, J. Kabát
MP201Zk/06: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 10:00–11:40 126, J. Tauchen
MP201Zk/07: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 8:00–9:40 208, J. Tauchen
MP201Zk/08: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 8:00–9:40 034, J. Kabát
MP201Zk/09: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 18:00–19:40 042, M. Dobeš
MP201Zk/10: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 16:00–17:40 126, M. Dobeš
MP201Zk/11: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 12:00–13:40 259, L. Vojáček
MP201Zk/12: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 14:00–15:40 038, D. Kolumber
MP201Zk/13: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 16:00–17:40 302, D. Kolumber
MP201Zk/14: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 18:00–19:40 302, D. Kolumber
MP201Zk/15: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Út 14:00–15:40 034, L. Vojáček
MP201Zk/16: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 8:00–9:40 042, L. Šmídová Malárová
MP201Zk/17: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 10:00–11:40 126, L. Šmídová Malárová
MP201Zk/18: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 12:00–13:40 038, J. Tauchen
MP201Zk/19: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 12:00–13:40 214, L. Šmídová Malárová
MP201Zk/20: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 10:00–11:40 316, J. Tauchen
MP201Zk/21: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 8:00–9:40 042, L. Šmídová Malárová
MP201Zk/22: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 18:00–19:40 215, D. Kolumber
MP201Zk/23: Po 4. 3. až Pá 24. 5. Čt 16:00–17:40 025, D. Kolumber
MP201Zk/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vojáček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu: - pochopení a osvojení základních charakteristických rysů vývoje českého práva zejména od roku 1848 do konce 20. století;
- rozpoznání pramenů českého práva, procesu jeho tvorby a aplikace;
- rozlišení a vymezení přechodu od právního partikularismu, prostřednictvím unifikace česko-rakouského práva k jeho moderním formám, legislativě a právní praxi;
- identifikace vlivu cizích práv na české právo - recepce práva římského, vliv německého a římsko-kanonického práva;
- porozumění logice proměn, jimiž české právo prošlo ve své staleté genezi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout důležité rysy vývoje státního zřízení a práva platného na našem území; - se znalostí vývoje státu a práva od nejstarších dob fundovaně hodnotit pozdější právní úpravy včetně platného práva; - porovnat a vyzdvihnout rozdíly v právu v různých historických epochách v rámci našeho právní vývoje, kdy se vystřídalo několik forem státního zřízení; - popsat kroky, kterými totalitní režimy přetvořily právní řád demokratického právního státu v právní řád totalitní; - díky znalosti právní historie porozumět některým procesům, které v právu probíhaly v nedávné době, resp. probíhají v současnosti (např. restituce či diskuze kolem dekretů prezidenta republiky).
Osnova
 • Předmoderní český stát a právo.
 • Formování moderního právního řádu v období absolutismu.
 • Právní vývoj v druhé polovině 19. století, ústavní vývoj rakousko-uherské monarchie.
 • Vznik První ČSR. Ústavní vývoj První ČSR. Vývoj veřejné správy a soudnictví.
 • Právní systém První ČSR, rekodifikace právního řádu.
 • Změny v právu v Druhé ČSR. Právní systém Protektorátu Čechy a Morava. Exilové státní zřízení a dekrety prezidenta republiky.
 • Vývoj státu a práva v letech 1945 až 1948.
 • Ústavní vývoj, vývoj veřejné správy a soudnictví (1948 - 1989).
 • Trestní právo (1948 - 1989).
 • Občanské právo (1948 - 1989).
 • Rodinné a pracovní právo (1948 - 1989).
 • Hospodářské a zemědělsko-družstevní právo (1948 - 1989).
 • Vývoj státu a práva po roce 1989.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky kladou důraz na přiblížení obecnějších jevů ve vývoji státu a práva na našem území. Tematicky na ně navazují semináře, které se zaměřují na podrobnější hlubší rozbor některých přednášených témat. Výuka v seminářích probíhá formou diskuze v hodině, prezentací zadaného úkolu a rozborem vybraných historickoprávních dokumentů. V období jaro 2024 bude seminární výuka a přednášky probíhat prezenčně, přednášky pak budou zároveň streamovány. Podrobnější informace naleznete v interaktivní osnově.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou. Bližší informace k formě a průběhu zkoušky jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu. Pokud by realizace ústní zkoušky na fakultě ve zkouškovém období vzhledem k epidemiologickým opatřením nebyla možná, konala by se zkouška distančním způsobem přes MS Teams. V rámci seminární výuky je třeba splnit 2 ze 3 průběžných testů psaných v průběhu semestru a závěrečný test, což je vedle účasti na seminární výuce případně dalších podmínek stanovených konkrétním vyučujícím podmínkou pro přistoupení ke zkoušce. Další podrobnější informace k podmínkám ukončení předmětu naleznete v interaktivní osnově. Pokud by z epidemiologických důvodů nebyla možná prezenční seminární výuka, probíhala by tato distanční formou.
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti s uděleným ISP se přihlásí do příslušné seminární skupiny pro ISP a před začátkem výuky kontaktují učitele příslušné skupiny, který jim stanoví podmínky pro přistoupení ke zkoušce. Podmínky pro ISP jsou uvedeny také v interaktivní osnově.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP201Zk