MP201Zk České a československé právní dějiny novověku

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ondřej Horák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu: - pochopení a osvojení základních charakteristických rysů vývoje českého práva zejména od roku 1848 do konce 20. století;
- rozpoznání pramenů českého práva, procesu jeho tvorby a aplikace;
- rozlišení a vymezení přechodu od právního partikularismu, prostřednictvím unifikace česko-rakouského práva k jeho moderním formám, legislativě a právní praxi;
- identifikace vlivu cizích práv na české právo - recepce práva římského, vliv německého a římsko-kanonického práva;
- porozumění logice proměn, jimiž české právo prošlo ve své staleté genezi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout důležité rysy vývoje státního zřízení a práva platného na našem území; - se znalostí vývoje státu a práva od nejstarších dob fundovaně hodnotit pozdější právní úpravy včetně platného práva; - porovnat a vyzdvihnout rozdíly v právu v různých historických epochách v rámci našeho právní vývoje, kdy se vystřídalo několik forem státního zřízení; - popsat kroky, kterými totalitní režimy přetvořily právní řád demokratického právního státu v právní řád totalitní; - díky znalosti právní historie porozumět některým procesům, které v právu probíhaly v nedávné době, resp. probíhají v současnosti (např. restituce či diskuze kolem dekretů prezidenta republiky).
Osnova
 • Předmoderní český stát a právo.
 • Formování moderního právního řádu v období absolutismu.
 • Právní vývoj v druhé polovině 19. století, ústavní vývoj rakousko-uherské monarchie.
 • Vznik První ČSR. Ústavní vývoj První ČSR. Vývoj veřejné správy a soudnictví.
 • Právní systém První ČSR, rekodifikace právního řádu.
 • Změny v právu v Druhé ČSR. Právní systém Protektorátu Čechy a Morava. Exilové státní zřízení a dekrety prezidenta republiky.
 • Vývoj státu a práva v letech 1945 až 1948.
 • Ústavní vývoj, vývoj veřejné správy a soudnictví (1948 - 1989).
 • Trestní právo (1948 - 1989).
 • Občanské právo (1948 - 1989).
 • Rodinné a pracovní právo (1948 - 1989).
 • Hospodářské a zemědělsko-družstevní právo (1948 - 1989).
 • Vývoj státu a práva po roce 1989.
Literatura
  povinná literatura
 • VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 684 s. ISBN 9788073801274. info
 • SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Ilona SCHELLEOVÁ, Andrea SCHELLEOVÁ, Iva PODHORSKÁ a Tereza ERÉNYI. Demokratizace českého právního řádu (1989 - 2009). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 130 s. Právo. ISBN 978-80-7418-036-1. info
  doporučená literatura
 • SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Vývoj konstitucionalismu v českých zemích (2. díl). Praha: Linde, 2013. 1476 s. ISBN 978-80-7201-926-7. info
 • VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Pavel SALÁK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Renata VESELÁ, Radovan DÁVID, Miroslav FRÝDEK, Ivana STARÁ a Martin CEMPÍREK. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 616 s. Spisy PrF MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7. info
 • VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel MAREK a Lenka DOUBRAVOVÁ. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (II. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 411 s. Spisy PrF MU č. 427 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6007-4. info
 • MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003. 673 s. ISBN 8072014331. info
 • RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. 455 s. ISBN 9788024516967. info
 • KUKLÍK, Jan. Dějiny československého práva : 1945-1989. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2011. 426 s. ISBN 9788087284179. info
 • BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 1007 s. ISBN 978-80-210-4844-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky kladou důraz na přiblížení obecnějších jevů ve vývoji státu a práva na našem území. Tematicky na ně navazují semináře, které se zaměřují na podrobnější hlubší rozbor některých přednášených témat. Výuka v seminářích probíhá formou diskuze v hodině, prezentací zadaného úkolu a rozborem vybraných historickoprávních dokumentů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou, která se z epidemiologických důvodů uskuteční distančním způsobem přes MS Teams. Bližší informace k formě a průběhu zkoušky jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu. V rámci seminární výuky je třeba splnit 2 ze 3 průběžných testů psaných formou odpovědníku v průběhu semestru a závěrečný test, což je vedle aktivní účasti na seminární výuce a případně dalších podmínek stanovených jednotlivými seminárními vyučujícími podmínkou pro přistoupení ke zkoušce. Další podrobnější informace k podmínkám ukončení předmětu naleznete v interaktivní osnově.
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti s uděleným ISP se přihlásí do příslušné seminární skupiny pro ISP a před začátkem výuky kontaktují učitele příslušné skupiny, který jim stanoví podmínky pro přistoupení ke zkoušce. Podmínky pro ISP jsou uvedeny také v interaktivní osnově.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/MP201Zk