CM201Zk České a československé právní dějiny novověku

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 23. 5. St 8:00–9:30 140
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu: Pochopení a osvojení základních charakteristických rysů vývoje českého práva zejména od roku 1620 do konce 20. století. Rozpoznání pramenů českého práva, procesu jeho tvorby a aplikace. Rozlišení a vymezení přechodu od právního partikularismu, prostřednictvím unifikace česko-rakouského práva k jeho moderním formám, legislativě a právní praxi. Identifikace vlivu cizích práv na české právo - recepce práva římského, vliv německého a římsko-kanonického práva. Porozumění logice proměn, jimiž české právo prošlo ve své staleté genezi.
Osnova
 • Počátky českého státu a práva a jeho další vývoj v epoše feudalismu.
 • Vývoj českého práva, právní prameny, právní partikularismus, tvorba práva a jeho aplikace.
 • Revoluční rok 1848 a jeho význam pro vývoj státu a práva.
 • Ústavní vývoj rakousko-uherské monarchie.
 • Vznik I. ČSR. Ústavní vývoj I. ČSR. Vývoj státní správy a samosprávy.
 • Unifikace česko-rakouského práva, moderní kodifikace. Formování moderního právního systému.
 • Druhá ČSR. Období nesvobody.
 • Koncepce poválečného uspořádání Československa. Poválečná obnova 1945 až 1948.
 • Ústavní a právní vývoj (1948 - 1992
 • Občanské právo (1948 - 1992)
 • Rodinné a pracovní právo (1948 - 1992)
 • Obchodní, zemědělskédružstevní a pozemkové právo (1948 - 1992)
 • Trestní právo (1948 - 1992)
Literatura
  povinná literatura
 • VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 684 s. ISBN 9788073801274. info
  doporučená literatura
 • SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Marta KADLECOVÁ, Pavel SALÁK, Ondřej HORÁK a Renata VESELÁ. Praktikum z českých právních dějin. 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007, 271 s. Právo. ISBN 978-80-86391-03-8. info
 • MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003, 673 s. ISBN 8072014331. info
 • KADLECOVÁ, Marta. Dějiny Československého státu a práva (1918-1945). 2. opr. vyd. Brno: Doplněk, 1992, 133 s. ISBN 80-210-0450-9. info
 • VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Pavel SALÁK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Renata VESELÁ, Radovan DÁVID, Miroslav FRÝDEK, Ivana STARÁ a Martin CEMPÍREK. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 616 s. Spisy PrF MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7. info
 • VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel MAREK a Lenka DOUBRAVOVÁ. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (II. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 411 s. Spisy PrF MU č. 427 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6007-4. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2012, jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM201Zk