MP203Zk Římské právo II

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Kabát (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 26. 2. 10:00–11:40 136, Po 4. 3. 10:00–11:40 136, 12:00–13:40 136, Po 18. 3. 10:00–11:40 136, 12:00–13:40 136, Po 15. 4. 10:00–11:40 136, 12:00–13:40 136, Po 29. 4. 10:00–11:40 136, 12:00–13:40 136, Po 13. 5. 10:00–11:40 136, 12:00–13:40 136, Po 20. 5. 10:00–11:40 136
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP203Zk/01: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý lichý čtvrtek 8:00–9:40 259, J. Kabát
MP203Zk/02: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý sudý čtvrtek 8:00–9:40 259, J. Kabát
MP203Zk/03: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý lichý čtvrtek 18:00–19:40 129, P. Salák
MP203Zk/04: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý sudý čtvrtek 18:00–19:40 129, P. Salák
MP203Zk/05: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý sudý čtvrtek 16:00–17:40 302, P. Salák
MP203Zk/06: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 8:00–9:40 124, R. Černoch
MP203Zk/07: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 12:00–13:40 148, R. Černoch
MP203Zk/08: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 10:00–11:40 257, J. Kabát
MP203Zk/09: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 10:00–11:40 302, J. Kabát
MP203Zk/10: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 12:00–13:40 214, R. Černoch
MP203Zk/11: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou lichou středu 8:00–9:40 302, R. Černoch
MP203Zk/12: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou sudou středu 8:00–9:40 302, R. Černoch
MP203Zk/13: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou lichou středu 10:00–11:40 215, R. Černoch
MP203Zk/14: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou sudou středu 10:00–11:40 215, R. Černoch
MP203Zk/15: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou lichou středu 12:00–13:40 215, R. Černoch
MP203Zk/16: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou sudou středu 12:00–13:40 215, R. Černoch
MP203Zk/17: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý sudý čtvrtek 10:00–11:40 160, J. Kabát
MP203Zk/18: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 025, J. Kabát
MP203Zk/19: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý sudý čtvrtek 12:00–13:40 148, P. Salák
MP203Zk/20: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 148, P. Salák
MP203Zk/21: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 8:00–9:40 042, R. Černoch
MP203Zk/22: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý lichý čtvrtek 16:00–17:40 302, P. Salák
MP203Zk/23: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý sudý pátek 8:00–9:40 129, P. Salák
MP203Zk/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Salák
Předpoklady
MP106Z Římské právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Římské právo představuje propedeutický základ pro studium pozitivních soukromoprávních oborů. Je bází pro pochopení základních přirozenoprávních principů a techniky právního myšlení.Na konci kurzu bude student schopen: orientovat se v systému římského práva; rozeznávat vliv římského práva na právo pozdější včetně práva současného; analýzy a pochopení jednotlivých institutů práva a jejich vývoje; pochopení provázanosti těchto institutů; analýzy a interpretace textů /příkladů/ a jejich řešení;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- sumarizovat historický vývoj římského práva v antice
- popsat a porovnat vlivy římského práva na právo středověké a novověké
- analyzovat jednotlivé instituty soukromého práva, jejich vývoj a vzájemnou provázanost
- porovnat shody a rozdíly jednotlivých institutů v právu římském a současném
Osnova
 • Věcná práva (vlastnictví, věcná práva k věci cizí)
 • Právo závazkové (kontrakty, delikty)
 • Právo dědické
Literatura
  povinná literatura
 • KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: C.H. Beck, 1995, xxii, 386. ISBN 3-406-40082-5. info
 • URFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého :římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1994, viii, 135. ISBN 80-7049-107-8. info
 • GAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách [Univerzita Karlova, 1981] : GAIUS (Variant) : Institutionum commentarii quattuor (Orig.). Translated by Jaromír Kincl. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1981, 274 s. info
  doporučená literatura
 • BLAHO, Peter a Herbert HAUSMANINGER. Praktické štúdie z rímského práva. Wien: Manz, 1993, 220 s. ISBN 80-85719-01-0. info
 • REBRO, Karol a Peter BLAHO. Rímske právo. 4. preprac. a dopl. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010, 522 s. ISBN 9788080783525. info
 • SKŘEJPEK, M. "Texty ke studiu římského práva". ORAC. Praha, 2001. info
  neurčeno
 • DAJCZAK, Wojciech, Tomasz GIARO a Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER. Právo římské : základy soukromého práva. Translated by Petr Dostalík. 1. vyd. (české). Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2013, 423 s. ISBN 9788087382417. info
Výukové metody
Přednášky poskytují teoretické základy probírané látky, semináře jsou určeny k práci s příklady a dobovými prameny, slouží k aplikaci teoretických informací z přednášek.
Metody hodnocení
Zkouška je z učiva předmětů Římské právo I a Římské právo II. společná. Podoba zkoušky je kombinovaná - po písemné části následuje pro studenty s hodnocením A-E ústní část. Předpokladem zkoušky je splnění průběžných semestrálních plnění.
Student musí prokázat schopnost formulovat své poznatky v základních římskoprávních pojmech. Popsat a analyzovat fungování římského práva, jeho institutů a interpretovat právní texty.
Navazující předměty
Informace učitele
Součástí zkoušky je pasivní znalost cca 60ti vybraných latinských právních vět.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP203Zk