EN

PrF:MP311Z Občanské právo II - Informace o předmětu

MP311Z Občanské právo II

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslav Hrdlička (cvičící)
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ondřej Brožek (pomocník)
JUDr. Petr Coufalík, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jan Holas (pomocník)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Tomáš Kubeša, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martina Mušálková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek (pomocník)
Mgr. Štěpán Richter (pomocník)
JUDr. Iva Šťavíková Řezníčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Svatava Veverková (pomocník)
Mgr. Vlastimil Vitoul (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
MP214Z Občanské právo I || CM304Z Občanské právo I || CM214Z Občanské právo I || MP304Z Občanské právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Občanské právo hmotné - základní právní odvětví soukromoprávní sféry. Pochopení institutů obecné části občanského práva. Osvojení věcných práv a dědického práva.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen:
Porozumět základním pojmům a institutům a vysvětlit je ve vazbách na další odvětví soukromoprávní sféry;
Použít informace o jednotlivých institutech k řešení konkrétních situací;
Předkládat racionální návrhy na jejich řešení;
Interpretovat předpisy občanského práva v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Občanskoprávní vztahy.
 • Všeobecná osobnostní práva.
 • Občanskoprávní skutečnosti, náležitosti právních jednání, následky.
 • Občanskoprávní skutečnosti, uzavírání smluv.
 • Občanskoprávní skutečnosti, plynutí času, význam času.
 • Věcná práva, pojem, druhy, vlastnické právo, pojem, obsah, předmět.
 • Nabývání vlastnického práva.
 • Spoluvlastnictví, společné jmění manželů.
 • Bytové spoluvlastnictví.
 • Věcná práva k věci cizí.
 • Dědění, dědění ze zákona, dědění ze závěti
Literatura
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s., 2006. 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5. kniha info
 • FIALA, Josef. Občanské právo hmotné. 3. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 431 s. ISBN 80-210-2793-2. info
 • FIALA, Josef [právník. Praktikum z občanského práva [MU Brno, 1996]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 143 s. ISBN 80-210-1279-X. info
Výukové metody
Výuka je prováděna formou přednášek (1x týdně) a navazujících seminářů (1x týdně). Přednášky mají účel poznávací, semináře jsou zaměřeny na procvičování schopností aplikovat nabyté vědomosti o právní úpravě de lege lata na konkrétní situace, využitím judikatury.
Metody hodnocení
Povinná výuka.
Průběžná domácí příprava.
Písemné testy.
Předmět je ukončen zápočtem, podmínky udělení zápočtu stanoví učitel, který vede semináře, nutný je alespoň jeden písemný test, který se skládá z otázek, jejichž počet určí učitel. Je nutno dosáhnout nadpoloviční většiny bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínkou udělení zápočtu pro ISP je zpracování a odevzdání seminární práce na téma zadané individuálně vyučujícím ISP a dále konzultace látky příslušného semestru v termínech stanovených vyučujícím ISP a v rozsahu programu výuky. V ostatním platí příslušný pokyn děkana.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.