CM311Z Občanské právo II

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslav Hrdlička, LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marián Rozbora, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ondřej Brožek (pomocník)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Tomáš Kubeša, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martina Mušálková, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Iva Šťavíková Řezníčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Vlastimil Vitoul (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 22. 9. až Pá 19. 12. St 9:35–11:05 030
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM311Z/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. Čt 8:00–9:30 126, K. Ronovská
CM311Z/02: Po 29. 9. až Pá 19. 12. Čt 9:35–11:05 126, K. Ronovská
CM311Z/03: Po 29. 9. až Pá 19. 12. Čt 11:10–12:40 126, E. Dobrovolná
CM311Z/04: Po 29. 9. až Pá 19. 12. Čt 13:30–15:00 126, E. Dobrovolná
CM311Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Fiala
Předpoklady
CM214Z Občanské právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Občanské právo hmotné - základní právní odvětví soukromoprávní sféry. Pochopení institutů obecné části občanského práva. Osvojení věcných práv a dědického práva.
Na konci kursu bude student schopen:
Porozumět základním pojmům a institutům a vysvětlit je ve vazbách na další odvětví soukromoprávní sféry;
Použít informace o jednotlivých institutech k řešení konkrétních situací;
Předkládat racionální návrhy na jejich řešení;
Interpretovat předpisy občanského práva v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Občanskoprávní vztahy.
 • Všeobecná osobnostní práva.
 • Občanskoprávní skutečnosti, náležitosti právních jednání, následky.
 • Občanskoprávní skutečnosti, uzavírání smluv.
 • Občanskoprávní skutečnosti, plynutí času, význam času.
 • Věcná práva, pojem, druhy, vlastnické právo, pojem, obsah, předmět.
 • Nabývání vlastnického práva.
 • Spoluvlastnictví, společné jmění manželů.
 • Bytové spoluvlastnictví.
 • Věcná práva k věci cizí.
 • Dědění, dědění ze zákona, dědění ze závěti
Literatura
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s., 2006, 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5. kniha info
 • FIALA, Josef. Občanské právo hmotné. 3. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 431 s. ISBN 80-210-2793-2. info
 • FIALA, Josef [právník. Praktikum z občanského práva [MU Brno, 1996]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 143 s. ISBN 80-210-1279-X. info
Výukové metody
Výuka je prováděna formou přednášek (1x týdně) a navazujících seminářů (1x týdně). Přednášky mají účel poznávací, semináře jsou zaměřeny na procvičování schopností aplikovat nabyté vědomosti o právní úpravě de lege lata na konkrétní situace, využitím judikatury.
Metody hodnocení
Povinná výuka.
Průběžná domácí příprava.
Písemné testy.
Předmět je ukončen zápočtem, podmínky udělení zápočtu stanoví učitel, který vede semináře, nutný je alespoň jeden písemný test, který se skládá z otázek, jejichž počet určí učitel. Je nutno dosáhnout nadpoloviční většiny bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínkou udělení zápočtu pro ISP je zpracování a odevzdání seminární práce na téma zadané individuálně vyučujícím ISP a dále konzultace látky příslušného semestru v termínech stanovených vyučujícím ISP a v rozsahu programu výuky. V ostatním platí příslušný pokyn děkana.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/CM311Z