MP410Z Občanské právo III - cvičení

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Luboš Brim, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (cvičící)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslav Hrdlička, LL.M. (pomocník)
Mgr. Jana Novotná, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Helena Pullmannová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Štěpán Richter, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Bc. Lucie Smolka, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Svatava Veverková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Vlachová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Předpoklady
NOW ( MP410Zk Občanské právo III ) && ( MP311Z Občanské právo II || CM401Z Občan. právo II || MP401Z Občanské právo II || CM311Z Občanské právo II )
Student by měl mít základní představu o fungování právního systém, rozdílu mezi právem soukromým a veřejným, pramenech práva (a jejich interpretaci), obecné části občanského práva, absolutních majetkových právech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zejména: -definovat základní pojmy závazkového práva a zařadit je do systému občanské právo (systému soukromého práva) -zorientovat se v IV. části občanského zákoníku; - porozumět (abstraktní) obecné části závazkového práva v širších souvislostech -charakterizovat jednotlivé smluvní typy obsažené v ObčZ; - porozumět problematice závazků z deliktů a quasideliktů; - motivovat studenty, aby sledovali aktuální tendence vývoje občanského práva (vč. judikatury) v rámci České republiky a změny, ke kterým dochází;
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen:
Porozumět základním pojmům a institutům a vysvětlit je ve vazbách na další odvětví soukromoprávní sféry;
Použít informace o jednotlivých institutech k řešení konkrétních situací;
Předkládat racionální návrhy na jejich řešení;
Interpretovat předpisy občanského práva v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Závazkové právo.
 • Zajištění, změna a zánik závazků.
 • Jednotlivé smluvní typy.
 • Závazky z protiprávních jednání.
 • Závazky z bezdůvodného obohacení.
 • Aktuální otázky legislativy a praxe.
Literatura
  doporučená literatura
 • BEJČEK, Josef, Josef ŠILHÁN a KOLEKTIV. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2015, 539 s. ISBN 978-80-7400-574-9. info
Výukové metody
Výuka je prováděna formou přednášek, které jsou dopolňovány seminární výukou, zaměřenou na procvičování schopností aplikovat nabyté vědomosti o právní úpravě de lege lata na konkrétní situace.
Metody hodnocení
Povinná výuka.
Průběžná domácí příprava.
Písemné testy.
Předmět je ukončen zápočtem, podmínky udělení zápočtu stanoví učitel, který vede semináře.
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtů: podle požadavků stanovených vyučujícím v semináři na počátku výuky. Podmínkou udělení zápočtu pro ISP je zpracování a odevzdání seminární práce na téma zadané individuálně vyučujícím ISP a dále konzultace látky příslušného semestru v termínech stanovených vyučujícím ISP a v rozsahu programu výuky. V ostatním platí příslušný pokyn děkana.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/MP410Z