EN

PrF:CM214Z Občanské právo I - Informace o předmětu

CM214Z Občanské právo I

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslav Hrdlička (cvičící)
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vlastimil Vitoul (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 23. 5. Čt 9:35–11:05 140
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM214Z/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každou lichou středu 13:30–15:00 208, K. Ronovská
CM214Z/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý pátek 8:00–9:30 259, M. Hrdlička
CM214Z/03: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý pátek 9:35–11:05 315, M. Hrdlička
CM214Z/04: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý pátek 11:10–12:40 315, M. Hrdlička
CM214Z/05: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý pátek 13:30–15:00 315, M. Hrdlička
CM214Z/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hurdík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Občanské právo hmotné - základní právní odvětví soukromoprávní sféry, úvod do výuky.
Pochopení místa občanského práva hmotného v systému práva.
Osvojení základních institutů.
Vymezení občanského práva hmotného.
Na konci kursu bude student schopen:
Porozumět základním pojmům a institutům a vysvětlit je ve vazbách na další odvětví soukromoprávní sféry.
Osnova
 • I. Pojem soukromého práva a postavení soukromého práva v právním řádu.
 • Kritéria vnitřního členění soukromého práva.
 • Systém soukromého práva.
 • Odvětví soukromého práva a jejich vzájemný vztah.
 • Prameny soukromého práva.
 • Zásady soukromého práva.
 • Soukromoprávní vztahy - pojem, prvky, kategorizace, subjekty soukromoprávních vztahů.
 • Předmět a obsah soukromoprávních vztahů.
 • Právní skutečnosti v soukromém právu.
 • II. Osobní a majetková práva a jejich členění.
 • Vlastnictví a jiná věcná práva.
 • Závazkové právo.
 • Závazky ze smluv.
 • Odpovědnost.
 • Sukcese osob a práv.
 • Občanské právo hmotné, pojem, předmět, zásady, systém, normy, tendence vývoje.
Literatura
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s., 2006. 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5. kniha info
 • HURDÍK, Jan a Josef FIALA. Úvod do soukromého práva. Edited by Milana Hrušáková. 2., rozš. a upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 158 s. ISBN 8021029765. info
Výukové metody
Výuka je prováděna formou přednášek (1x týdně) a navazujících seminářů (1x za dva týdny). Přednášky mají účel poznávací, semináře jsou zaměřeny na procvičování schopností aplikovat nabyté vědomosti o právní úpravě de lege lata na konkrétní situace.
Metody hodnocení
Povinná výuka.
Průběžná domácí příprava.
Písemné testy.
Předmět je ukončen zápočtem, podmínky udělení zápočtu stanoví učitel, který vede semináře, nutný je alespoň jeden písemný test, který se skládá z otázek, jejichž počet určí učitel. Je nutno dosáhnout nadpoloviční většiny bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtů: podle požadavků stanovených vyučujícím v semináři na počátku výuky. Podmínkou udělení zápočtu pro ISP je zpracování a odevzdání seminární práce na téma zadané individuálně vyučujícím ISP a dále konzultace látky příslušného semestru v termínech stanovených vyučujícím ISP a v rozsahu programu výuky. V ostatním platí příslušný pokyn děkana.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM214Z