MVV11468K Instituty dědického práva v komparativním pohledu

Právnická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Rohová (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Předpoklady
( MP203Zk Římské právo II || CM203Zk Římské právo II ) && ( MP311Z Občanské právo II || CM311Z Občanské právo II || MP311Zk Absolutní majetková práva )
Zájem o dědické právo. Aktivní účast ve výuce, úspěšné řešení závěrečného příkladu (viz metody hodnocení). Elementární znalost některého z relevantních jazyků (zvláště němčina) vítána, nikoliv však podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními instituty dědického práva. Instituty budou vykládány vývojově a komparativně. Student porovnáním různé právní úpravy může sledovat rozdílné tendence a přístupy k dědickému právu. Příklady a judikatura pak mohou ukázat silné a slabé stránky jednotlivých právních úprav. Seznámení studenta s římskoprávními kořeny těchto institutů a jejich další vývoj v 19. a 20. stol. poté usnadní studentům orientaci v novém občanském zákoníku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- určit a popsat důsledky jednotlivých principů dědického práva
- porovnat jednotlivé instituty dědického práva jak z hlediska historického, tak se zahraniční právní regulací (BGB, ZGB, ABGB, CC)
-identifikovat možné vady či nejasnosti v posledních pořízeních
- navrhnout vhodné znění posledních pořízení (závěť, odkaz...) pro různé situace
Osnova
 • 1. Pojem obsah a principy dědického práva 2. Delační důvody - druhy a jejich poměr 3. Formální stránka testamentu 4. Obsah testamentu 5. Dědická smlouva 6. Intestátní posloupnost a postavení nepominutelných dědiců 7. Odkaz 8. Ostatní pořízení mortis causa 9. Odpovědnost za dluhy 10. Role státu v dědickém právu 11. Závěrečná písemka – řešení příkladu 12. Shrnutí a diskuse nad písemkou
Literatura
  povinná literatura
 • SOMMER, Otakar. Učebnice soukromého práva římského. Edited by Jiří Spáčil. 2. nezměn. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 356 s. ISBN 9788073576165. info
 • ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí, (§§ 531 až 858.) [Reprint původního vydání, 1998]. Edited by Bedřich Andres - Antonín Hartmann. Reprint původního vydání, Co. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, 680 s. ISBN 80-85963-74-4. info
  doporučená literatura
 • Další literatura k jednotlivým tématům
 • TILSCH, Emanuel. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Edited by Ondřej Horák. Praha: Wolters Kluwer, 2014, ix, 157. ISBN 9788074787133. info
 • SKŘEJPEK, Michal, David FALADA a Jan KUKLÍK. Exegésis : výklad právních textů. 3. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 107 s. ISBN 9788073804893. info
 • LONGCHAMPS DE BÉRIER, Franciszek. Law of succession : Roman legal framework and comparative law perspective. 1st ed. Warszawa: Lex, 2011, 289 s. ISBN 9788326414688. info
 • Občanský zákoník : velký akademický komentář : úplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4.2008. Edited by Karel Eliáš. Praha: Linde, 2008, 1391 s. ISBN 9788072016877. info
 • BONFANTE, Pietro. Instituce římského práva. Translated by Jan Vážný. 9. vyd. V Brně: Nákladem Čs. Akademického spolku Právník, 1932, xx, 745. URL info
 • HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a system soukromého práva římského. 4. opr. vyd. V Praze: Nakladatelství J. Otto, 1910, 1243 s. URL info
Výukové metody
Přednáška s nastíněním problematiky a právním vývojem daného institutu a následná seminární diskuse a práce s příklady a judikaturou.
Metody hodnocení
Studenti vyřeší zadaný příklad dle práva římského, jakož i podle našich občanských zákoníků (ABGB, Střední kodex, Socialistický OZ, NOZ). Při řešení příkladů je povoleno používat předpisy (respektive překlady cizojazyčných textů). Následně proběhne kollokvium nad jejich řešením.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.