MP103Zk Obecné právní dějiny

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
doc. JUDr. Ondřej Horák, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
JUDr. David Kolumber, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 20. 9. až Pá 17. 12. Út 18:00–19:40 140
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP103Zk/01: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché pondělí 12:00–13:40 034, J. Tauchen
MP103Zk/02: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché pondělí 10:00–11:40 124, J. Tauchen
MP103Zk/03: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 12:00–13:40 124, J. Tauchen
MP103Zk/04: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 10:00–11:40 124, J. Tauchen
MP103Zk/05: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 14:00–15:40 S125, L. Vojáček
MP103Zk/06: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché pondělí 14:00–15:40 129, L. Vojáček
MP103Zk/07: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché úterý 8:00–9:40 208, J. Tauchen
MP103Zk/08: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé úterý 8:00–9:40 208, J. Tauchen
MP103Zk/09: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé úterý 10:00–11:40 259, L. Vojáček
MP103Zk/10: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché úterý 10:00–11:40 259, L. Vojáček
MP103Zk/11: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 18:00–19:40 214, J. Tauchen
MP103Zk/12: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou lichou středu 16:00–17:40 209, D. Kolumber
MP103Zk/13: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou lichou středu 14:00–15:40 025, D. Kolumber
MP103Zk/14: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou sudou středu 14:00–15:40 148, D. Kolumber
MP103Zk/15: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou lichou středu 18:00–19:40 258, D. Kolumber
MP103Zk/16: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou sudou středu 18:00–19:40 258, D. Kolumber
MP103Zk/17: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou sudou středu 12:00–13:40 259, J. Tauchen
MP103Zk/18: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 14:00–15:40 025, D. Kolumber
MP103Zk/19: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 14:00–15:40 038, D. Kolumber
MP103Zk/20: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 16:00–17:40 215, D. Kolumber
MP103Zk/21: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 16:00–17:40 126, D. Kolumber
MP103Zk/22: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 18:00–19:40 160, D. Kolumber
MP103Zk/23: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 18:00–19:40 208, D. Kolumber
MP103Zk/24: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý pátek 8:00–9:40 129, O. Horák
MP103Zk/25: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý pátek 8:00–9:40 129, O. Horák
MP103Zk/29: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé úterý 12:00–13:40 025, L. Vojáček
MP103Zk/30: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché úterý 12:00–13:40 025, L. Vojáček
MP103Zk/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vojáček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem výuky Obecných právních dějin je poznat základní trendy vývoje státu a práva v Evropě a v USA, a umožnit tak studentům vnímat platný český právní řád a jeho předchozí vývoj v širších souvislostech.
Hlavní cíle výuky jsou:
- vymezení základních trendů ve vývoji státu v průběhu jeho historického vývoje;
- pochopení specifik předmoderního státu a jeho srovnání se státem moderním;
- pochopení specifik předmoderního práva a jeho srovnání s právem moderním;
- poznání procesu formování veřejnoprávních disciplín;
- seznámení se s dobovými příčinami úsilí o zavedení konstitučního zřízení;
- seznámení se s dobovými příčinami úsilí o zakotvení občanských práv
- vysvětlení hlavních rysů moderních ústav a moderních kodifikací;
- pochopení významu kodifikací 18. a 19. století pro vývoj kontinentálního práva;
- vysvětlení podstaty fungování autoritativních (totalitních) režimů 20. století v oblasti práva;
- charakterizování hlavních rozdílů kontinentálního a anglosaského práva;
- pochopení formování mezinárodního práva ve dvacátém století;
- analýza specifických rysů v moderním vývoji vybraných evropských států (Německo, Itálie, Francie, Velká Británie, SSSR) a USA.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy vývoje státního zřízení a práva ve vybraných evropských státech a USA;
- se znalostí vývoje státu a práva od nejstarších dob fundovaně hodnotit pozdější právní úpravy včetně platného práva;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v právu v různých formách státního zřízení;
- popsat kroky, kterými totalitní režimy přetvořily právní řád demokratického právního státu v právní řád totalitní.
Osnova
 • Předmoderní stát a jeho charakteristika
 • Předmoderní právo a jeho charakteristika
 • Recepce římského práva.
 • Nejvýznamnější kodifikace 18. a 19. století.
 • Základní rysy vývoje práva a státu v Německu, Itálii, Francii, Velké Británii, SSSR a USA ve 2. polovině 19. století
 • Autoritativní (totalitní) režimy 20. století - fungování státního aparátu a charakteristické rysy právního řádu
 • Charakteristické rysy vývoje v západní Evropě a v USA v první polovině 20. století
 • Charakteristické rysy vývoje v západní Evropě a v USA v druhé polovině 20. století
 • Vývoj mezinárodního práva ve 20. století
Literatura
  doporučená literatura
 • SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK, Michaela ŽIDLICKÁ, Ladislav VOJÁČEK a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní dějiny. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 1134 s. Právo. ISBN 978-80-7380-043-7. info
 • VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum z právních dějin. / Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2006. 236 s. 1.sv. ISBN 80-86391-19-1. info
 • Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice. 4. upravené vydání. Praha: Leges, 2018. 816 stran. ISBN 9788075022684. info
 • KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. Vyd. 2., V nakl. Leges vyd. Praha: Leges, 2011. 871 s. ISBN 9788087212875. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky kladou důraz na přiblížení obecnějších jevů ve vývoji státu a práva. Tematicky na ně navazují semináře, které se zaměřují na podrobnější hlubší rozbor některých přednášených témat. Výuka v seminářích probíhá formou diskuze v hodině a rozborem vybraných historickoprávních dokumentů. V období podzim 2021 bude seminární výuka a přednášky probíhat prezenčně, přednášky pak budou zároveň streamovány. Podrobnější informace naleznete v interaktivní osnově.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou, v jejímž rámci student odpovídá na dvě otevřeně položené otázky (jedná se tedy o prezenční písemnou formu). Na otázky je nutno odpovídat věcně, stručně, ale výstižně. Je zbytečné odpovídat na něco, na co se vás v otázce neptáme. Hodnotí se kvalita a úplnost odpovědi, jakož i schopnost formulovat vlastní závěry a tyto řádně odůvodnit. Délka zkoušky: cca 25 minut. Pokud by realizace písemné zkoušky na fakultě ve zkouškovém období vzhledem k epidemiologickým opatřením nebyla možná, konala by se zkouška distančním způsobem formou testu s výběrem správných možností. V rámci seminární výuky je třeba splnit 2 ze 3 průběžných testů psaných v průběhu semestru a závěrečný test, což je vedle aktivní účasti na seminární výuce podmínkou pro přistoupení ke zkoušce. Další podrobnější informace k podmínkám ukončení předmětu naleznete v interaktivní osnově.
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti s uděleným ISP se přihlásí do příslušné seminární skupiny pro ISP a před začátkem výuky kontaktují učitele příslušné skupiny, který jim stanoví podmínky pro přistoupení ke zkoušce (tyto podmínky jsou uvedeny i v interaktivní osnově).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MP103Zk