MP103Zk Obecné právní dějiny

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
JUDr. David Kolumber, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Dobeš (cvičící)
Mgr. Jan Kabát (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem výuky Obecných právních dějin je poznat základní trendy vývoje státu a práva v Evropě a v USA, a umožnit tak studentům vnímat platný český právní řád a jeho předchozí vývoj v širších souvislostech.
Hlavní cíle výuky jsou:
- vymezení základních trendů ve vývoji státu v průběhu jeho historického vývoje;
- pochopení specifik předmoderního státu a jeho srovnání se státem moderním;
- pochopení specifik předmoderního práva a jeho srovnání s právem moderním;
- poznání procesu formování veřejnoprávních disciplín;
- seznámení se s dobovými příčinami úsilí o zavedení konstitučního zřízení;
- seznámení se s dobovými příčinami úsilí o zakotvení občanských práv
- vysvětlení hlavních rysů moderních ústav a moderních kodifikací;
- pochopení významu kodifikací 18. a 19. století pro vývoj kontinentálního práva;
- vysvětlení podstaty fungování autoritativních (totalitních) režimů 20. století v oblasti práva;
- charakterizování hlavních rozdílů kontinentálního a anglosaského práva;
- pochopení formování mezinárodního práva ve dvacátém století;
- analýza specifických rysů v moderním vývoji vybraných evropských států (Německo, Itálie, Francie, Velká Británie, SSSR) a USA.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy vývoje státního zřízení a práva ve vybraných evropských státech a USA;
- se znalostí vývoje státu a práva od nejstarších dob fundovaně hodnotit pozdější právní úpravy včetně platného práva;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v právu v různých formách státního zřízení;
- popsat kroky, kterými totalitní režimy přetvořily právní řád demokratického právního státu v právní řád totalitní.
Osnova
  • Úvod do předmětu, periodizace; Předmoderní stát a právo; Soukromoprávní kodifikace 18. a 19. století; Počátky konstitucionalismu a zakotvení základních lidských práv; Vývoj státu a práva v 19. století (Německo, Francie, Itálie, Rusko, Balkán) I.; Vývoj státu a práva v 19. století (Německo, Francie, Itálie, Rusko, Balkán) II.; Vývoj státu a práva ve státech západní Evropy v první polovině 20. století – přehled klíčových událostí; Vývoj státu a práva v totalitních režimech I. (sovětské právo); Vývoj státu a práva v totalitních režimech II. (nacistické právo); Charakteristické rysy právního vývoje v západní Evropě ve 2. polovině 20. století I.; Charakteristické rysy právního vývoje v západní Evropě ve 2. polovině 20. století II.
Literatura
    doporučená literatura
  • SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK, Michaela ŽIDLICKÁ, Ladislav VOJÁČEK a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní dějiny. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 1134 s. Právo. ISBN 978-80-7380-043-7. info
  • VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum z právních dějin. / Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2006, 236 s. 1.sv. ISBN 80-86391-19-1. info
  • Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice. 4. upravené vydání. Praha: Leges, 2018, 816 stran. ISBN 9788075022684. info
  • KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. Vyd. 2., V nakl. Leges vyd. Praha: Leges, 2011, 871 s. ISBN 9788087212875. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky kladou důraz na přiblížení obecnějších jevů ve vývoji státu a práva. Tematicky na ně navazují semináře, které se zaměřují na podrobnější hlubší rozbor některých přednášených témat. Výuka v seminářích probíhá formou diskuze v hodině a rozborem vybraných historickoprávních dokumentů. Podrobnější informace naleznete v interaktivní osnově.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou, v jejímž rámci student odpovídá na dvě otevřeně položené otázky (jedná se tedy o prezenční písemnou formu). Na otázky je nutno odpovídat věcně, stručně, ale výstižně. Je zbytečné odpovídat na něco, na co se vás v otázce neptáme. Hodnotí se kvalita a úplnost odpovědi, jakož i schopnost formulovat vlastní závěry a tyto řádně odůvodnit. Délka zkoušky: cca 25 minut. Pokud by realizace písemné zkoušky na fakultě ve zkouškovém období vzhledem k epidemiologickým opatřením nebyla možná, konala by se zkouška distančním způsobem formou testu s výběrem správných možností. V rámci seminární výuky je třeba splnit 2 ze 3 průběžných testů psaných v průběhu semestru a závěrečný test, což je vedle aktivní účasti na seminární výuce podmínkou pro přistoupení ke zkoušce. Další podrobnější informace k podmínkám ukončení předmětu naleznete v interaktivní osnově.
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti s uděleným ISP se přihlásí do příslušné seminární skupiny pro ISP a před začátkem výuky kontaktují učitele příslušné skupiny, který jim stanoví podmínky pro přistoupení ke zkoušce (tyto podmínky jsou uvedeny i v interaktivní osnově).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.